ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมธนาคารไทย ข้อแนะนำการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2566 ของสมาคมธนาคารไทย

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมธนาคารไทย ข้อแนะนำการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2566 ของสมาคมธนาคารไทย


          สมาคมธนาคารไทยได้ส่งหนังสือที่ ส.
829/2566 ถึงสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารของสมาคมธนาคารไทยแบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร พร้อมรายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่ง-รับหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2566  ให้ผู้สอบบัญชีรับทราบอย่างทั่วถึง  

          ทั้งนี้ ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร  และแบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร ยังคงใช้เอกสารชุดเดิมจากปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3)  แต่สำหรับรายละเอียดการติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่ง-รับหนังสือยืนยันยอดธนาคารได้มีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขสำหรับปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4-5) โดยมีรายละเอียดดังนี้

          หนังสือที่ ส. 829/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ของสมาคมธนาคารไทย>>Download<< 

          สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารของสมาคมธนาคารไทย  >>Download<< 

          สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร ฉบับภาษาไทย  >>Download<<และฉบับภาษาอังกฤษ>>Download<< 

          สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคารเฉพาะบัญชีที่มีการปิดระหว่างงวด/ปี ฉบับภาษาไทย>>Download<< 
และฉบับภาษาอังกฤษ>>Download<< 

          สิ่งที่ส่งมาด้วย 4  รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร(สถาบันการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลตามไฮไลท์สีเหลือง) >>Download<< (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2567)

          สิ่งที่ส่งมาด้วย 5  รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการรับหนังสือยืนยันยอดธนาคาร(สถาบันการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลตามไฮไลท์สีเหลือง>>Download<<  (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2567)

หมายเหตุ
:ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารดังกล่าว เป็นเพียงข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมธนาคารไทย เพื่อให้สภาวิชาชีพบัญชีช่วยประชาสัมพันธ์เท่านั้น  หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามแต่ละธนาคารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 “รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร” 

ทั้งนี้ “ตัวอย่างแบบฟอร์มตอบกลับรายการ/ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร” สามารถดูรายละเอียดได้ตามนี้ 
          “ตัวอย่างแบบฟอร์มตอบกลับรายการ/ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคารสำหรับรายการบัญชีหรือธุรกรรมที่มีสถานะคงอยู่ (PDF File) >>Download<< และ (Word File) >>Download<< 
          “ตัวอย่างแบบฟอร์มตอบกลับรายการ/ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคารสำหรับรายการบัญชีหรือธุรกรรมที่มีการปิดระหว่างงวด/ปี”(PDF File) >>Download<< และ (Word File) >>Download<<


รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

วันที่ ธนาคาร ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง เอกสารที่อ้างอิง
27 มิถุนายน 2567
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานในส่วนของลูกค้า Retail สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
7 มิถุนายน 2567 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
เพิ่มชื่อผู้ประสานงาน และเบอร์ติดต่อ ในการจัดส่งและตอบกลับหนังสือยืนยันยอด สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
31 มกราคม 2567 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ปรับเปลี่ยนค่าแสตมป์ที่ติดบนซองจดหมาย สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
20 ธันวาคม 2566 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพิ่มช่องทาง E-mail ในการตอบกลับหนังสือยืนยันยอด สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
17 พฤศจิกายน 2566 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ยกเลิกช่องทาง E-mail ในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอด สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

โพสต์เมื่อ :
8 พ.ย. 2566 9:46:44
 70860
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์