Live Seminar "ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย"

Live Seminar "ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย"


🎥 Live Seminar "ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย"
👉 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) จัดสัมมนาในรูปแบบ Online ถ่ายทอดสดผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น.
🔴 HIGHLIGHT :
ประเด็นที่คณะกรรมการตรวจสอบควรให้ความสำคัญในการอนุมัติงบการเงินและการติดตามระบบควบคุมภายใน
• การสื่อสารระหว่างกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และ หน่วยงานกำกับดูแล
• บทบาทหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ เมื่อพบประเด็นว่าอาจมีการรายงานข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และระบบควบคุมภายในไม่รัดกุมเพียงพอ
🔴 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :
• กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่เตรียมเข้าจดทะเบียน
💰 ค่าธรรมเนียม : ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม
👉 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center โทร. 02-009-9999
โพสต์เมื่อ :
14 พ.ย. 2566 13:53:09
 615
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์