คู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566

คู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566

          ตามที่คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่างประเทศ International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) ได้มีการปรับปรุงเนื้อหา Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants ในปี 2565 จำนวน 6 เรื่อง

          คณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ ได้ดำเนินการศึกษาและปรับปรุงคู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามการปรับปรุงของ IESBA จำนวน 6 เรื่องดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โดย “คู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566” นี้ได้รวมการปรับปรุงข้างต้นซึ่งจะใช้แทนที่ “คู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีฯ พ.ศ. 2564”  ทั้งนี้ มีการปรับปรุงจำนวน 4 เรื่อง ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม  2566 เป็นต้นไป และการปรับปรุงจำนวน 2 เรื่องที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2567 และ 15 ธันวาคม 2568 ตามลำดับ

          สภาวิชาชีพบัญชี จึงออกประกาศที่ 53/2566 เรื่อง คู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป สามารถอ่านประกาศได้ที่ Click

          สามารถศึกษารายละเอียดคู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (รวมถึงมาตรฐานระหว่างประเทศเรื่องความเป็นอิสระ) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 ได้ที่ Click

โพสต์เมื่อ :
15 ธ.ค. 2566 17:23:37
 17650
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์