• หน้าแรก

 • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง Self-Study CPD มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ครั้งที่ 1/2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง Self-Study CPD มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ครั้งที่ 1/2567

 • หน้าแรก

 • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง Self-Study CPD มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ครั้งที่ 1/2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง Self-Study CPD มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ครั้งที่ 1/2567

ตามที่สภาวิชาชีพบัญชี จัดโครงการการทดสอบ "โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ โดยการศึกษาด้วยตนเอง Self-Study CPD มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ครั้งที่ 1/2567" เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) โดยมีผู้ผ่านการทดสอบดังนี้

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
โดยการศึกษาด้วยตนเอง Self-Study CPD ครั้งที่ 1/2567

1 นาย กิตติพงศ์ ศิริเขตร
2 นาย โกมุท โหตระวัฒนะ
3 นางสาว ขจิตมณี แก้วสุจริต
4 นางสาว ณัฐวรรณ คำมินทร์
5 นางสาว ณัฐินี เจริญจรัสกุล
6 นางสาว ดลิน ภัทรพิเศษพงศ์
7 นางสาว ธิติมา สิทธิหาญ
8 ว่าที่ ร้อยตรี ธีรนันท์ กิตติมานะสกุล
9 นางสาว นฎา ปองประพฤทธิ์
10 นางสาว นภาพร วุฒิวรพร
11 นางสาว น้องนุช ฉกาจปัญญาไว
12 นางสาว พรทิพย์ เกิดแก้วฟ้า
13 นาย ภาณุวัฒน์ ด่านชูธรรม
14 นางสาว มุจลินท์ อัญชลีสหกร
15 นางสาว เมธิณี จงพินิจ
16 นาย วันใหม่ รัตนไพจิตร
17 นาย ศรีศักดิ์ ศักดิ์สองเมือง
18 นางสาว ศิปภา รุ่งแสงโสภณ
19 นางสาว อรอุมา อมรพันธุ์
20 นางสาว อรัชพร สาทสุทธิ
21 นางสาว อัญอัชฌ์ วัฒนโชคชัยกุล
22 นางสาว อารีรัตน์ อับดุลราฮิม


โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ โดยการศึกษาด้วยตนเอง Self-Study CPD ครั้งที่ 1/2567 คืออะไร ?
Click

หมายเหตุ:

 • ผู้ที่ผ่านการทดสอบ สามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นับเป็นด้านบัญชี 19 ชั่วโมง
  ด้านจรรยาบรรณ 1 ชั่วโมง และผู้ทำบัญชี นับเป็นด้านบัญชี 20 ชั่วโมง
 • ผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบ สามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นับเป็นด้านบัญชี 3 ชั่วโมง
  ด้านจรรยาบรรณ 1 ชั่วโมง และผู้ทำบัญชี นับเป็นด้านบัญชี 4 ชั่วโมง

โพสต์เมื่อ :
8 ก.พ. 2567 17:55:42
 637
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์