สภาวิชาชีพบัญชีร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยจัดงานสัมมนาการติดอาวุธ ทางปัญญา ครั้งที่ 4/2567

สภาวิชาชีพบัญชีร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยจัดงานสัมมนาการติดอาวุธ ทางปัญญา ครั้งที่ 4/2567สภาวิชาชีพบัญชีร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยจัดงานสัมมนาการติดอาวุธ ทางปัญญา ครั้งที่ 4/2567

             เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2567 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ความร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดอบรมสัมมนาการติดอาวุธทางปัญญาให้กับผู้อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2567 ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี ได้แก่ นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ อุปนายก กรรมการ และเหรัญญิก นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการและนายทะเบียน และ นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Fraud Accounting – สัญญาณทุจริตในงบการเงิน” ภายในงานมีการทำกิจกรรม Workshop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการลงทุนได้จริง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันโดยใช้ตัวอย่างจากงบการเงินจริง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมจำนวนกว่า 100 ท่าน
โพสต์เมื่อ :
25 มี.ค. 2567 13:05:57
 462
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์