พิธีมอบวุฒิบัตร Thai Chartered Management Accountant (TCMA) และเส้นทางสู่การเป็น Chartered Global Management Accountant (CGMA)

พิธีมอบวุฒิบัตร Thai Chartered Management Accountant (TCMA) และเส้นทางสู่การเป็น Chartered Global Management Accountant (CGMA)
            สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะทำงานพัฒนาและบริหารโครงการคุณวุฒิทางวิชาชีพด้านการบัญชีบริหาร ภายใต้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร จัดพิธีมอบวุฒิบัตร Thai Chartered Management Accountant (TCMA) และเส้นทางสู่การเป็น Chartered Global Management Accountant (CGMA) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช สภาวิชาชีพบัญชี โดยนายวินิจ ศิลามงคลนายกสภาวิชาชีพบัญชี ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับวุฒิบัตร Thai Chartered Management Accountant (TCMA) ทั้ง 33 คน และนางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร กล่าวรายงานสรุปผลการจัดโครงการนักบัญชีบริหารระดับสูง เพื่อรับวุฒิบัตร Thai Chartered Management Accountant (TCMA) ประกอบด้วย
  1. ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรจากโครงการ TCMA – Practitioner จำนวน 7 ท่าน ซึ่งถือเป็นรุ่นที่ 2 โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่ผู้เข้าทดสอบจะต้องทำการศึกษาด้วยตนเองและเข้าทดสอบแบบปรนัย จำนวน 3 รายวิชา ได้แก่ การจัดการทางกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์ทางการเงิน และเมื่อผ่านการทดสอบแบบปรนัยทั้ง 3 รายวิชาแล้ว จึงมีสิทธิเข้าสอบกรณีศึกษา (อัตนัย) จึงจะได้รับวุฒิบัตร TCMA (รายละเอียดโครงการ)
  2. ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรจากโครงการ TCMA - Professional จำนวน 26 ท่าน ซึ่งได้ดำเนินการรุ่นที่ 1 ในปี 2566 โดยเป็นการอบรมในเนื้อหา 3 รายวิชา ได้แก่ การจัดการทางกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์ทางการเงินอย่างเข้มข้น เป็นระยะเวลารวม 7 วัน และเขียนรายงานการศึกษาอิสระในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยการนำความรู้จากการอบรมมาประยุกต์ใชในรายงานของตนเอง และเข้าสอบสัมภาษณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมสู่การเป็นนักบัญชีบริหารระดับสูงต่อไปในอนาคตได้ (รายละเอียดโครงการ)
            ในพิธีมอบวุฒิบัตรครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. พรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ ความคาดหวังต่อนักบัญชีบริหารในมุมมองของ Regulators และการเสวนาหัวข้อ ความก้าวหน้าในอาชีพจากวุฒิบัตร TCMA โดยนางเพ็ญแข คงมาลัย ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และนางสาวพิลาพร พันธ์คำภา นักวิเคราะห์ด้านบัญชีอาวุโส บริษัท เบย์วา อาร์.อี (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับวุฒิบัตร TCMA รุ่นที่ 1 ร่วมเสวนา โดยมีนายนิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร เป็นผู้ดำเนินการเสวนา
          หลังจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อเส้นทางสู่ CGMA : สิทธิพิเศษสำหรับผ็ถือวุฒิบัตร TCMA ซึ่งได้รับเกียรติจาก Ms. Saritha Subramaniam, Lead Manager – Commercial AICPA® & CIMA® และการเสวนาพิเศษหัวข้อ เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพหลังจากได้รับวุฒิบัตร CGMA โดย ดร.กฤษฎา จุติมงคงกุล อาจารย์ประจำการจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีที่ได้รับวุฒิบัตร CGMA จากโครงการ TFAC – CIMA Membership Program รุ่น 1 ร่วมกับ นายทองคูณ แสงธรรมรัตน์ หุ้นส่วนผู้จัดการและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท KSI แสงธรรมรัตน์ จำกัด สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีที่ได้รับวุฒิบัตร CGMA จากโครงการ TFAC – CIMA Membership Program รุ่น 3 ร่วมเสวนา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์ อาจารย์และนักวิจัยเชี่ยวชาญด้านระบบนวัตกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี Massachusetts Institute of Technology และ Imperial College of Science, Technology and Medicine University of London สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีที่ได้รับวุฒิบัตร CGMA จากโครงการTFAC – CIMA Membership Program รุ่น 1 เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่งเป็นประโยชน์และสร้างโอกาสต่อผู้เข้าเข้ารับวุฒิบัตร TCMA ทุกท่าน เพื่อต่อยอดสู่การเป็นนักบัญชีบริหารในระดับสากลได้ต่อไป

Download >>> เอกสารประกอบการปาฐกถาพิเศษความคาดหวังต่อนักบัญชีบริหารในมุมมองของ Regulators(คลิก) 
โพสต์เมื่อ :
29 มี.ค. 2567 13:26:50
 494
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์