กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 57 (2/2567)

กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 57 (2/2567)กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 57(2/2567)

กำหนดการเปิดรับสมัครสอบ 2 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 
กำหนดการทดสอบ การทดสอบ ครั้งที่ 57 (2/2567)
วิชาการบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 
วิชาการบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
วิชาการสอบบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
วิชาการสอบบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 วันวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

เริ่มทดสอบเวลา 13.00-17.00 น.
ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ

วิธีการสมัครสอบ

  1. ให้ผู้สมัครสอบดำเนินการสมัครทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.tfac.or.th
  2. ต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดทางระบบออนไลน์
  3. ก่อนการยื่นสมัครเข้ารับการทดสอบ CPA โปรดตรวจสอบและบันทึกข้อมูลที่อยู่ email ของท่านในระบบทะเบียนสมาชิกให้ครบถ้วน
    เพื่อประโยชน์ในการออกใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องและรวดเร็วผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt
  4. ผู้สมัครสอบครั้งแรก ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลรับสมัครสอบทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.tfac.or.th ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 17.00 น.เพื่อเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติก่อน เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วจะแจ้งให้
    ผู้สมัครสอบทำการเลือกสมัครสอบตามรายวิชาที่มีสิทธิสอบต่อไป
  5. ต้องดำเนินการชำระเงินตั้งแต่วันที่ 2– 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 และต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน 24.00 น. ของวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เท่านั้น

** การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบได้ชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ **
และได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวันและเวลาที่กำหนด

วิธีการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงินNEW
สภาวิชาชีพบัญชีได้เปิดให้บริการระบบการออกใบรับและใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีรูปแบบใหม่ “e-Tax Invoice & e-Receipt” ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ก่อนการยื่นสมัครเข้ารับการทดสอบ CPA โปรดตรวจสอบและบันทึกข้อมูลที่อยู่ และ email ของท่านในระบบทะเบียนสมาชิกให้
ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการออกใบเสร็จรับเงินของท่านให้ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น

1. เมื่อท่านเข้าระบบสมัครสอบ CPA และกดยืนยันการสมัครสอบแล้ว
    2. ระบบจะกำหนดให้ชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ โดยการสแกน QR Code ผ่าน Mobile Banking ให้ท่านทำรายการต่อดังนี้    3. เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์จะถูกส่งให้ท่านทาง email ที่ได้แจ้งไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี หรือ ท่านสามารถ
        Download ใบเสร็จรับเงินจากระบบสมัครสอบ CPA ได้ภายใน 5 วันทำการ
    4. กรณีไม่สามารถ Download ใบเสร็จรับเงินได้ หรือ รายการไม่สมบูรณ์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของสภาวิชาชีพบัญชี โทร 0-2685-2500 กด 1

** ศึกษาวิธีการใช้งานระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของสภาวิชาชีพบัญชีได้สะดวกมากขึ้น โดยสามารถรับชมคลิป Click
(โปรดศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบโดยละเอียด ในหัวข้อระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

  • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 9/2567 เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 57 (2/2567) Click

ขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ

ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบ
(อยู่ในระหว่างดำเนินการ)

ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ
(อยู่ในระหว่างดำเนินการ)

ข้อควรระวังในการเตรียมตัวเข้าทดสอบ

โพสต์เมื่อ :
29 เม.ย. 2567 15:00:19
 8386
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์