การจัดอบรมโครงการหลักสูตรวุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน (CAE Chief Audit Executive Professional Leadership Program) CAE รุ่นที่ 4

การจัดอบรมโครงการหลักสูตรวุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน (CAE Chief Audit Executive Professional Leadership Program) CAE รุ่นที่ 4


       

การจัดอบรมโครงการหลักสูตรวุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน (CAE Chief Audit Executive Professional Leadership Program) CAE รุ่นที่ 4

          คณะทำงานโครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมด้านการตรวจสอบภายใน ภายใต้คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี จัดอบรมโครงการหลักสูตรวุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน (CAE Chief Audit Executive Professional Leadership Program) หรือวุฒิบัตร CAE รุ่นที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 รวมระยะเวลาอบรม 8 วัน ณ โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เที่อร์มินอล 21 โดยได้รับเกียรติจากคุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ อุปนายก กรรมการ และเหรัญญิก สภาวิชาชีพบัญชี ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม

          การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานตรวจสอบภายในให้เกิดประสิทธิผล รวมถึงเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารว่าองค์กรจะมีระบบการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพงานตรวจสอบภายในของประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายในจากองค์กรชั้นนำหลากหลายท่าน

          การจัดอบรมวุฒิบัตร CAE รุ่นที่ 4 นี้ มีผู้สนใจเข้ารับการอบรม 25 ท่าน เต็มจำนวนที่เปิดรับ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับวิทยากรอย่างทั่วถึง และสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันภายในรุ่นซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ คณะทำงานโครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมด้านการตรวจสอบภายในยังคงจัดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร CAE ทุกปีอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครอบรมในรุ่นที่ 5 ซึ่งมีกำหนดการจัดอบรมในเดือนพฤศจิกายนต่อไป  


โพสต์เมื่อ :
13 พ.ค. 2567 10:39:00
 404
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์