น้องคิดขอแจ้งข่าว เกี่ยวกับหนังสือรับรองนิติบุคคล e-Signature

น้องคิดขอแจ้งข่าว เกี่ยวกับหนังสือรับรองนิติบุคคล e-Signature           สภาวิชาชีพบัญชี ปรับเปลี่ยนรูปแบบหนังสือรับรองนิติบุคคลจากรูปแบบเดิม เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (E-Signature) สำหรับนิติบุคคลตามมาตรา 11 (สำนักงานทำบัญชี และ/หรือ สำนักงานสอบบัญชี) เพื่อช่วยให้นิติบุคคลได้รับเอกสารหนังสือรับรองได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยสภาวิชาชีพบัญชีจะส่งหนังสือรับรองนิติบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังอีเมลของสำนักงานทำบัญชี และ/หรือ สำนักงานสอบบัญชี ซึ่งเป็นอีเมลเดียวกันกับที่ได้รับใบเสร็จรับเงิน e-Tax Invoice & e-Receipt เพื่อความน่าเชื่อถือของเอกสารสำนักงานทำบัญชี และ/หรือ สำนักงานสอบบัญชีสามารถตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องได้ที่ QR Code ที่ปรากฏในหนังสือรับรองที่ได้รับ

ข้อควรทราบ
     1. โปรดตรวจสอบอีเมลของสำนักงานที่ใช้ในการรับใบเสร็จรับเงิน e-Tax Invoice & e-Receipt ที่ TFAC Online Service เลือก "ข้อมูลติดต่อนิติบุคคล (Market Place)" Click 
     2. สำนักงานสามารถศึกษารายละเอียดของข้อกำหนดและสิ่งที่ต้องปฏิบัติ ได้ที่ Click  

          หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อส่วนงานทะเบียน โทรศัพท์ 0 2685 2500 กด 1

โพสต์เมื่อ :
5 มิ.ย. 2567 15:52:26
 510
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์