สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สำนักงานสาขาสุรินทร์

สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สำนักงานสาขาสุรินทร์

        เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) นำโดยนายวินิจ ศิลามงคล นายกสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ ห้องฉัตรทัน ชั้น 2 ตึกอาคารอำนวยการ และให้เกียรติร่วมพิธีเปิดป้ายสาขาสุรินทร์อย่างเป็นทางการ ณ ห้องสภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานสาขาสุรินทร์ อาคารวิทยาการจัดบันทายศรี คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 3
        นายวินิจ ศิลามงคล กล่าวว่า รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สำนักงานสาขาสุรินทร์ และ สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งการตกลงทำความร่วมมือในครั้งนี้ มีความสอดคล้องอย่างมากกับพันธกิจ (Mission) และยุทธศาสตร์ (Strategies) ที่สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการกำหนดไว้ ทั้งในการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และการประสานความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะกับสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานสาขาสุรินทร์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ยอมรับโดยทั่วไปถึงศักยภาพที่ดี และสภาวิชาชีพบัญชีให้การรับรองปริญญาทางการบัญชี เพื่อประโยชน์ของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้บริการวิชาการแก่สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป โดยสำนักงานสาขาสุรินทร์ รับผิดชอบในการดูแลสมาชิกในพื้นที่ของสำนักงานสาขาสุรินทร์ และพื้นที่ใกล้เคียง ประมาณ 1,000 ราย เพื่อตอบสนองความต้องการ ส่งเสริม พัฒนา ยกระดับศักยภาพบุคลากรทางด้านวิชาชีพบัญชี และเพิ่มจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ทั้งนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้เติบโตในอนาคต
        นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการ นายทะเบียน และประธานอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารสาขา สภาวิชาชีพบัญชี กล่าวว่า รู้สึกปลาบปลื้มดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ สำหรับการลงนามบันทึกความร่วมมือฉบับนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือกันของสภาวิชาชีพบัญชีกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สำนักงานสาขาสุรินทร์ ที่มีการเรียนการสอนด้านการบัญชี โดยการจัดทำบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตบัญชีบัณฑิต เพื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีคุณภาพตรงความต้องการของหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจทั้งของมหาวิทยาลัย และสภาวิชาชีพบัญชี และเพื่อสนับสนุนการบริการ และการเผยแพร่ข่าวสารของสภาวิชาชีพบัญชี สู่สมาชิก และนักวิชาชีพทั่วไป โดยการลงนามในบันทึกความร่วมมือกันครั้งนี้ จะทำให้เกิดความร่วมมือมากยิ่งขึ้น ในเรื่องการพัฒนาความรู้ของคณาจารย์ทางด้านการบัญชี และเรื่องที่เกี่ยวข้องด้านต่าง ๆ การพัฒนาความรู้ของนักศึกษา และผู้สนใจให้พร้อมเข้าสู่การทำงานในวิชาชีพบัญชี การผลักดันนโยบาย เพื่อเพิ่มบุคลากรด้านวิชาชีพบัญชี และการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพบัญชี รวมทั้งความร่วมมืออื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และสภาวิชาชีพบัญชี การส่งเสริม สนับสนุน ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการสอน ให้บริการทางวิชาการ และวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม และเป็นการยกระดับคุณภาพของวิชาชีพบัญชี
        นางสุวิมล กล่าวอีกว่า เพื่อให้ความร่วมมือกันบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ทั้งสองฝ่ายจะยินดีที่จะดำเนินการในหน้าที่ที่กำหนด โดยร่วมกันเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิก สภาวิชาชีพบัญชี โดยเฉพาะสมาชิกที่อยู่ในจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดใกล้เคียง กับสภาวิชาชีพบัญชี ในการเผยแพร่ข่าวสาร ให้บริการสมาชิก ตลอดจนรับทราบปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ร่วมกันแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพให้แก่นักศึกษาสาขาการบัญชี และผู้สนใจ เพื่อเพิ่มบุคคลากรทางด้านวิชาชีพบัญชีรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยเชื่อมโยงกับสถาบันศึกษาในพื้นที่ และรวมทั้งสนับสนุนการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในภูมิภาคในการพัฒนาสังคม
        รองศาสตราจารย์ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความยินดีอย่างยิ่งในการบรรลุผลจากความร่วมมือระหว่างกันนำมาซึ่งพิธีการลงนามในบันทึกความร่วมมือที่จัดให้มีขึ้นในครั้งนี้ ทั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากความพยายามในการประสานงาน การศึกษาวิเคราะห์ถึงแนวทางความร่วมมือในการพัฒนายกระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถของคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพบัญชีที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เล็งเห็นว่าสภาวิชาชีพบัญชี เป็นองค์กรวิชาชีพของประเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นมืออาชีพร่วมสมัย เป็นสากล และมีจรรยาบรรณ ทั้งยังมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ซึ่งต้องประพฤติตามระบบบัญชีภายในประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีระดับสากล โดยสอดคล้องกับบริบทของประเทศ ตลอดจนการส่งเสริม การตรวจสอบควบคุมมาตรฐานจรรยาบรรณการบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้เป็นที่เชื่อถือในระดับสากล จึงเห็นว่าการมีกรอบความร่วมมือตามบันทึกความร่วมมือ เพื่อบรรลุในวัตถุประสงค์และขอบเขตบทบาทหน้าที่ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กับสภาวิชาชีพบัญชีในครั้งนี้ จะเป็นนิมิตหมายที่ดีสู่แนวทางในการพัฒนายกระดับศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สู่มาตรฐานวิชาชีพบัญชีที่มีความเป็นสากล เป็นกลไกสำคัญหลักในการพัฒนาประเทศต่อไป
        หลังจากเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) แล้ว เวลาประมาณ 16.00 น. นายกสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดป้ายสภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานสาขาสุรินทร์ อย่างเป็นทางการ ณ ห้องสภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานสาขาสุรินทร์ อาคารวิทยาการจัดบันทายศรี คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 3 โดยมีนายวินิจ ศิลามงคล นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว


โพสต์เมื่อ :
10 มิ.ย. 2567 15:27:27
 170
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์