• หน้าแรก

 • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

 • ตรวจสอบผังที่นั่งสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 57 (2/2567) ในราย วิชาการสอบบัญชี 1 และ วิชาการสอบบัญชี 2

ตรวจสอบผังที่นั่งสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 57 (2/2567) ในราย วิชาการสอบบัญชี 1 และ วิชาการสอบบัญชี 2

 • หน้าแรก

 • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

 • ตรวจสอบผังที่นั่งสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 57 (2/2567) ในราย วิชาการสอบบัญชี 1 และ วิชาการสอบบัญชี 2

ตรวจสอบผังที่นั่งสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 57 (2/2567) ในราย วิชาการสอบบัญชี 1 และ วิชาการสอบบัญชี 2ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ
การทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 57 (2/2567) 
เข้าห้องสอบในเวลา 12.30 น. เริ่มทดสอบเวลา 13.00-17.00 น.
ผู้เข้าทดสอบเข้าห้องสอบล่าช้าได้ไม่เกินเวลา 13.10 น.

วิชา วันที่ ผังห้องสอบ
การบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567
การบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567
การสอบบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 Click
การสอบบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 Click
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567
     สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร Click

สภาวิชาชีพบัญชีมีความห่วงใยในสุขภาพของผู้เข้ารับการทดสอบทุกท่าน เนื่องจากมีผู้เข้ารับการทดสอบที่จำนวนมาก
รวมทั้งห้องสอบเป็นห้องปรับอากาศ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการทดสอบทุกท่าน
จึงขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเข้ารับการทดสอบ

 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ รายวิชาที่เข้ารับการทดสอบ Click
 • ประชาสัมพันธ์การเดินทางไปยังสนามสอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนื่องจากสถานที่ทดสอบมีพื้นที่จอดรถจำกัด จึงขอแนะนำให้
  ผู้เข้ารับการทดสอบโปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง และพิจารณาเดินทางด้วยบริการขนส่งสาธารณะ ดังนี้
  - รถไฟฟ้า MRT ปลายทางสถานีห้วยขวาง เดินทางต่อด้วยรถมอเตอร์ไซด์หรือรถยนต์รับจ้าง
  - รถเมล์ เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิต (ลงป้าย “ม.หอการค้าไทย”) สาย 24, 35-1, 69, 92, 107, 129,ปอ.92, ปอ.129, ปอ.504, ปอ.138
  - รถเมล์ เส้นทางถนนประชาสงเคราะห์ (ลงป้าย “วัดพรหมวงศาราม ซอยประชาสงเคราะห์ 27”) สาย 12, 13, 36, 54, 74, 98, 117, 204
  - รถเมล์ เส้นทางถนนรัชดาภิเษก (ลงป้าย “ตลาดห้วยขวาง”) สาย 136, 137, ปอ.73, ปอ.206, ปอ.514, ปอ.517

**กรณีที่นำรถยนต์ส่วนตัวมาจอด ผู้เข้าทดสอบต้องชำระค่าที่จอดรถตามอัตราที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกำหนด**

เพื่อความสะดวกของผู้เข้ารับการทดสอบ
จึงขอให้ผู้เข้ารับการทดสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเข้าห้องสอบเพื่อเป็นการเตรียมตัว และเตรียมพร้อม ดังนี้

 • ในวันทดสอบผู้เข้ารับการทดสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน (หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
  และมีรูปถ่าย) เท่านั้น จึงจะเข้าห้องสอบได้


 • การทดสอบ CPA โปรดศึกษารายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาจาก เอกสารแนบท้ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 9/2567 เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 57(2/2567)
 • ข้อพึงระวังเกี่ยวกับระเบียบการเข้ารับการทดสอบ


ข้อปฏิบัติ บทกำหนดโทษ

ระเบียบเกี่ยวกับการแต่งกาย

 • หญิง
  - ให้สวมเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อมีปก มีแขน กางเกงขายาวหรือกระโปรงสุภาพ สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงหรือกระโปรง
  - หรือ สวมชุดกระโปรงแซกยาวมีแขน
  - สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น
  - ห้ามสวมเสื้อยืดไม่มีปกและกางเกงขาสั้น
 • ชาย
  - ให้สวมเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อมีปก มีแขน กางเกงขายาว
  สีสุภาพ สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง 
  - สวมรองเท้าหุ้มส้น 
  - ห้ามสวมเสื้อยืดไม่มีปกและกางเกงขาสั้น

กรณีแต่งกายไม่สุภาพ ไม่ถูกต้องตามระเบียบเกี่ยวกับทดสอบ
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

การเข้าห้องสอบ

- เข้าห้องสอบได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ห้ามเข้าห้องสอบหลังเวลา
  เริ่มสอบ 13.00 น. เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น และได้รับอนุญาต
  จากกรรมการทดสอบภายในเวลา 13.10 น.
- ต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
  บัตรที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน
  ไปในวันสอบทุกครั้งเพื่อใช้แสดงคู่กันไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ


กรณีมีบัตรแสดงตนไม่ครบถ้วนให้ติดต่อห้อง
อำนวยการทดสอบ ณ สนามสอบ


        การตอบข้อสอบ ให้ปฏิบัติดังนี้

 • ข้อสอบอัตนัย
  1. ให้เขียนคำตอบแต่ละข้อในสมุดคำตอบแต่ละเล่มตามสีที่กำหนด กรณีเขียนคำตอบในสมุดผิดเล่มไม่ตรงตามสีที่กำหนด
  ให้แจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขและลงชื่อ
  กำกับไว้
  2. ให้เขียนคำตอบด้วยปากกาที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
  3. ห้ามฉีกกระดาษออกจากสมุดคำตอบโดยเด็ดขาด
  4. ห้ามเขียนคำตอบเป็นภาษาอื่น ให้เขียนคำตอบเป็นภาษาไทยเท่านั้น เว้นแต่ เป็นศัพท์เทคนิคอาจเขียนเป็นภาษาอังกฤษ
 • ข้อสอบปรนัย
  ให้ตอบในกระดาษคำตอบโดยระบายในวงกลมที่ต้องการแต่ละข้อเพียงวงกลมเดียวด้วยดินสอดำ 2 บี
กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จะไม่ตรวจคำตอบและปรับ
เป็นสอบตกในข้อนั้นหากเขียนหรือระบายเลขประจำตัวสอบไม่ถูกต้องอาจถือว่าไม่ได้คะแนนในวิชานั้น แม้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จะรวบรวมคะแนนได้หรือไม่ได้ก็ตาม
ให้ลงลายมือชื่อส่งข้อสอบ กระดาษคำตอบปรนัยและสมุดคำตอบอัตนัยก่อนออกจากห้องสอบ กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้นของการทดสอบในครั้งนั้น

ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพและเสียง เครื่องมือบอกเวลา นาฬิกา และอุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง ๆ (หมายรวมถึงน้ำยาลบคำผิดทุกประเภท) ของตนเอง
เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้น เครื่องคิดเลข

กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม โดยพบในขณะที่มีการทำข้อสอบเจ้าหน้าที่คุมสอบจะให้ยุติการทำข้อสอบและให้ออกจากห้องสอบทันที และให้หมายความรวมถึงการตรวจพบภายหลังเวลาการทำข้อสอบสิ้นสุดลงแล้ว ให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้นของการทดสอบในครั้งนั้น

ห้ามมิให้ส่งกระดาษคำตอบ สมุดคำตอบและข้อสอบ จนกว่าเวลาล่วงผ่านไปแล้ว 1 ชั่วโมง

กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือว่าสอบตกทุกรายวิชาในการสอบครั้งนั้น และให้ตัดสิทธิในการเข้าทดสอบโดยมีกำหนด
5 ปีนับแต่วันที่กระทำผิด

ห้ามคัดลอกข้อสอบไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด รวมทั้งห้ามนำข้อสอบ กระดาษคำตอบปรนัย
หรือสมุดคำตอบอัตนัย ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่คุมสอบจะให้ยุติการทำข้อสอบและให้ออกจากห้องสอบทันที ให้ถือว่าสอบตกทุกรายวิชาในการสอบครั้งนั้น และให้ตัดสิทธิในการเข้าทดสอบโดยมีกำหนด 5 ปี นับแต่วันที่กระทำผิด

ห้ามนำตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ เอกสาร โน้ตย่อใด ๆ
เข้าห้องสอบ หรือ ห้ามกระทำการอื่นใดที่คณะอนุกรรมการเห็นว่าเป็นการทุจริตในการทดสอบ

กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่คุมสอบจะให้ยุติการทำข้อสอบและ ให้ออกจากห้องสอบทันที ให้ถือว่าสอบตกทุกรายวิชาในการสอบครั้งนั้น และให้ตัดสิทธิในการเข้าทดสอบ
ตลอดไป 

 

โพสต์เมื่อ :
10 ก.ค. 2567 9:02:01
 4764
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์