พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี (Diploma in Auditing Program)

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี (Diploma in Auditing Program)

            สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตร “ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี” (Diploma in Auditing Program) รุ่นที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม 6-3 ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี โดยได้รับเกียรติจาก คุณวินิจ ศิลามงคล นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี และผู้แทนจากคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ศรัณย์ ชูเกียรติ ที่ปรึกษา และองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ ภักดีอนุกรรมการและเลขานุการ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรครั้งนี้จำนวน 7 ท่าน จากผู้ผ่านการทดสอบจำนวน 14 ท่าน  
           การจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชีครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี โดยผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เชิงลึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ 
           สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของผู้ผ่านการทดสอบ และได้รับประกาศนียบัตรทุกท่าน และขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี (Diploma in Auditing Program) ในรุ่นต่อไป โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีwww.tfac.or.th

โพสต์เมื่อ :
10 ก.ค. 2567 17:18:36
 512
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์