คำถาม-คำตอบ (Q&A) และตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ

คำถาม-คำตอบ (Q&A) และตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ

คำชี้แจง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คำถามคำตอบ (Q&A) และตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การสัมมนาพิจารณ์และการรับฟังความคิดเห็น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวสารด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Newsletter ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

            ฝ่ายมาตรฐานการบัญชี โดยคณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปิดช่องทางสำหรับการส่งคำถามของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ ทางอีเมล์ academic-fap@tfac.or.th ซึ่งเป็นการตอบคำถามลักษณะเชิงอ้างอิงหลักการจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินให้สมาชิกสามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางบัญชีสำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไปในวงกว้าง

            นอกจากนี้ฝ่ายมาตรฐานการบัญชี โดยคณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการจัดทำคำถาม-คำตอบเพิ่มเติม รวมถึงตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ สำหรับประเด็นข้อหารือหรือกรณีศึกษาที่ส่งผลกระทบกับสมาชิกและบุคคลทั่วไปในวงกว้าง เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างถูกต้อง

คำถาม-คำตอบจากสมาชิก (Q&A)

ลำดับ หัวข้อ ดูเพิ่มเติม
1 การจองสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ดาวน์โหลด
2 การจ่ายเงินปันผล ดาวน์โหลด
3 การตัดหนี้สูญ ดาวน์โหลด
4 การนำมาตรฐานการรายงานการเงินมาถือปฏิบัติ ดาวน์โหลด
5 การนำเสนองบการเงิน ดาวน์โหลด
6 การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ดาวน์โหลด
7 การบันทึกบัญชีค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า ดาวน์โหลด
8 การบันทึกบัญชีทั่วไป ดาวน์โหลด
9 การรวมธุรกิจ ดาวน์โหลด
10 การเลิกกิจการ ดาวน์โหลด
11 งบการเงินนิติบุคคลอาคารชุด ดาวน์โหลด
12 งบการเงินรวม ดาวน์โหลด
13 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดาวน์โหลด
14 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ดาวน์โหลด
15 เงินอุดหนุนรัฐบาล/เงินรับบริจาค ดาวน์โหลด
16 ต้นทุนการกู้ยืม ดาวน์โหลด
17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
18 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี (ประกาศ 6-2550) ดาวน์โหลด
19 ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ดาวน์โหลด
20 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดาวน์โหลด
21 ผลประโยชน์ของพนักงาน ดาวน์โหลด
22 มาตรการบัญชีชุดเดียว ดาวน์โหลด
23 มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(TFRS for NPAEs) ดาวน์โหลด
24 มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ดาวน์โหลด
25 รายได้ ดาวน์โหลด
26 สัญญาเช่า ดาวน์โหลด
27 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ดาวน์โหลด
28 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ ดาวน์โหลด
29 สินค้าคงเหลือ ดาวน์โหลด
30 เครื่องมือทางการเงิน ดาวน์โหลด
31 อื่นๆ ดาวน์โหลด

คำถาม-คำตอบสำหรับประเด็นข้อหารือหรือกรณีศึกษา

เกี่ยวข้องกับ คำถาม-คำตอบ เรื่อง วันที่เผยแพร่ ดูเพิ่มเติม
TAS 32 คำถาม - คำตอบ เรื่อง การจัดประเภทรายการหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนภายใต้ TAS 32 19 มี.ค. 2564 ดาวน์โหลด
TFRS 16 ในสถานการณ์ COVID - 19 คำถาม-คำตอบ เรื่อง การยินยอมลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 (Covid-19-Related Rent Concessions) 17 มี.ค. 2564 ดาวน์โหลด
COVID-19 คำถาม -คำตอบ เรื่อง การรับรู้รายการและการเปิดเผยข้อมูล ในกรณีที่กิจการยุติการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
13 ม.ค.2564 ดาวน์โหลด
IBOR Phase 1 คำถาม- คำตอบ เรื่อง การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Interest Rate Benchmark Reform) การบัญชีเพื่อรองรับการยุติการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง IBOR (IBOR Discontinuation) และการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่ของประเทศไทย (Thai Overnight Repurchase Rate: THOR) 13 ม.ค. 2564 ดาวน์โหลด
คำถาม-คำตอบ เรื่อง การจัดทำางบการเงินระหว่างกาลในงวดไตรมาสที่ 2 และงวดบัญชีถัดไป สำหรับกรณีการจัดประเภทและวัดมูลค่าเงินลงทุน ในหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนและจัดตั้งในประเทศไทย 7 ก.ค. 2563 ดาวน์โหลด
TAS 8 คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับประเด็นการคืนใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอลตามคำสั่ง คสช. 12 ก.ค. 2562 ดาวน์โหลด
TFRIC 22 คำถาม-คำตอบ เพื่อประกอบความเข้าใจ TFRIC 22 เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า เรื่องใกล้ตัว ที่ทุกคนควรอ่าน 7 ก.พ. 2562 ดาวน์โหลด
Financial instrument คำถาม-คำตอบ TFRS 9  2 พ.ย. 2561 ดาวน์โหลด
Initial Coin Offering หรือ
“ICO”
เรื่องการบันทึกรายการบัญชีของเงินที่ได้มาจากการระดมทุนแบบดิจิทัล (ICO) ของกิจการผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัล 25 พ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
Bond Switching คำถาม-คำตอบ เรื่อง ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) 5 เม.ย. 2561 ดาวน์โหลด
Recognition
CIT-BOI
คำถาม-คำตอบ เรื่อง ประเด็นทางด้านการบัญชีสำหรับการรับรู้รายการภาษีเงินได้ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร กรณี การนำผลขาดทุนของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 15 ส.ค. 2559 ดาวน์โหลด
TFRS for NPAEs คำถาม-คำตอบ เรื่อง เกี่ยวกับการแก้ไขรายการข้อผิดพลาดปี 2558 สำหรับผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชีและผู้ประกอบการ พ.ค. 2559 ดาวน์โหลด
TAS 38 คำถาม-คำตอบ ประเด็นทางด้านการบัญชีสำหรับการรับรู้รายการใบอนุญาตประกอบกิจการจากภาครัฐ 8 ก.พ. 2559 ดาวน์โหลด
Share-based payment คำถาม-คำตอบ เรื่อง ประเด็นด้านการบัญชีสำหรับรายการการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ธ.ค. 2558 ดาวน์โหลด

ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจสำหรับประเด็นข้อหารือหรือกรณีศึกษา

เกี่ยวข้องกับ คำถาม-คำตอบ เรื่อง วันที่เผยแพร่ ดูเพิ่มเติม
ตัวอย่างประกอบความเข้าใจสำหรับแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
27 พ.ค. 2563 ดาวน์โหลด
TAS 32 ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจสำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน   ดาวน์โหลด
TFRS 9 ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน   ดาวน์โหลด
Employee benefit ตัวอย่างแนวทางการคำนวณผลประโยชน์พนักงานอย่างง่าย
(ตัวอย่างใน Excel นี้จัดทำขึ้นโดยฝ่ายมาตรฐานการบัญชี ซึ่งเป็นเพียงตัวอย่างประกอบความเข้าใจเท่านั้น ทั้งนี้ควรปรับใช้ให้เหมาะสมกับกิจการของท่าน) (ปรับปรุงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่)
ก.พ. 2563 ดาวน์โหลด
Ex. Classify Long Term loans ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ การจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นหนี้สินที่จ่ายคืนเมื่อทวงถาม ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน 21 เม.ย. 2560 ดาวน์โหลด
TFRIC 12, TSIC 19 คำอธิบายเพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ 22 เม.ย. 2559 ดาวน์โหลด
Revaluation account - TAS 16 ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ เรื่อง การแสดงรายการสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) 21 ธ.ค. 2558 ดาวน์โหลด
Revalue-PPE คำชี้แจง วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่กิจการเคยนำวิธีการตีราคาใหม่และในเวลาต่อได้จัดประเภทรายการใหม่เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 31 ส.ค. 2558 ดาวน์โหลด
Ex. Rates คำอธิบายเพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - ดาวน์โหลด
Stock Div หุ้นปันผล (Stock Dividend) ตัวอย่าง เพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล (Stock Dividend) - ดาวน์โหลด
Employ Be. ผลประโยชน์ของพนักงาน ตัวอย่าง เพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ พนักงาน หลังออกจากงาน ฉบับปรับปรุง - ดาวน์โหลด
Lease Con. สัญญาเช่า ตัวอย่าง เพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้ค่าเช่า/รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดำเนินงาน - ดาวน์โหลด
EIR อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง คำชี้แจง ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณดอกเบี้ยตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
- ดาวน์โหลด
ตัวอย่างที่ 1 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกรณีอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากันในแต่ละปี - ดาวน์โหลด
ตัวอย่างที่ 2 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกรณีอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากันในแต่ละปีและมีค่าธรรมเนียมธนาคาร - ดาวน์โหลด
ตัวอย่างที่ 3 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกรณีอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากันในแต่ละปีและมีการทยอยจ่ายคืนเงินต้น - ดาวน์โหลด
ตัวอย่างที่ 4 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกรณีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวและไม่เท่ากันในแต่ละปี - ดาวน์โหลด

โพสต์เมื่อ :
1 พ.ย. 2560 12:02:07
 32792
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์