การสัมมนาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็น

การสัมมนาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็น

คำชี้แจง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คำถามคำตอบ (Q&A) และตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การสัมมนาพิจารณ์และการรับฟังความคิดเห็น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวสารด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Newsletter ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

            สืบเนื่องจากขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Due process) มีกระบวนการทั้งสิ้น 6 ขั้นตอน โดยหนึ่งในขั้นตอนของการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินนั้น คือ “การจัดสัมมนาทำความเข้าใจ หรือสัมมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” ซึ่งเป็นขั้นตอนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและผลกระทบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินไปใช้ จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนั้นๆ อาทิเช่น ผู้ทำบัญชี/เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ประกอบการ/เจ้าของบริษัท นักวิเคราะห์ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer) ผู้บริหาร (Chief Executive Officer) เป็นต้น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนั้นๆ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นต้น

หมายเหตุ: ท่านสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ที่ Click

            ในการนี้สภาวิชาชีพบัญชีจึงรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการสัมมนาพิจารณ์ไว้ที่หน้าเว็บไซต์นี้ ได้แก่ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์ เอกสารประกอบการสัมมนา ภาพบรรยากาศการสัมมนาพิจารณ์ รวมถึงสรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานงานทางการเงิน เพื่อง่ายและสะดวกกับผู้เข้าร่วมสัมมนา รวมถึงผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องในการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ

สรุปการจัดสัมมนาพิจารณ์ที่ผ่านมา โดยแยกเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่ละฉบับ

วัน/เวลา/สถานที่  สัมมนาพิจารณ์เรื่อง วันที่เผยแพร่  ดูเพิ่มเติม
ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ
วิดีโอสรุปหลักการของร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ 14/4/2563 Click
ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 และฉบับที่ 9 (TFRS 7 และ TFRS 9) เพิ่มเติมหลักการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

วันที่ 3 มี.ค 2563
เวลา 09.00-11.00 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 และฉบับที่ 9 (TFRS 7 และ TFRS 9) เพิ่มเติมหลักการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 14/4/2563 Click
ภาพบรรยากาศ “สัมมนาพิจารณ์ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 และฉบับที่ 9 (TFRS 7 และ TFRS 9) เพิ่มเติมหลักการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 3/3/2563 Click
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์และเอกสารประกอบการสัมมนา “ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 และฉบับที่ 9 (TFRS 7 และ TFRS 9) เพิ่มเติมหลักการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง7” 2/3/2563 Click
ร่าง TFRS 14 TFRIC 2 TFRIC 6 และ TSIC 7 ที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับประเทศอื่นซึ่งกิจการของประเทศไทยได้ไปดำเนินการในประเทศนั้น

วันที่ 31 ม.ค. 2563
เวลา 13.30-16.00 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง TFRS 14 TFRIC 2 TFRIC 6 และ TSIC 7 2/3/2563 Click
ภาพบรรยากาศ “สัมมนาพิจารณ์ ร่าง TFRS 14 TFRIC 2 TFRIC 6 และ TSIC 7” 3/2/2563 Click
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์และเอกสารประกอบการสัมมนา “ร่าง TFRS 14 TFRIC 2 TFRIC 6 และ TSIC 7” 29/1/2563 Click
ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง ข้อยกเว้นสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน กรณีการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก

วิดีโอสรุปหลักการของร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง ข้อยกเว้นสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน กรณีการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก เพื่อรับฟังความคิดเห็น 19/8/2562 Click
ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้

วิดีโอสรุปหลักการของร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้ เพื่อรับฟังความคิดเห็น 19/8/2562 Click
ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2562 (BV 2019) ที่มีการปรับปรุง/เพิ่มเติมหลักการ (8 ฉบับ)

วันที่ 18 มิ.ย. 2562
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2562 (BV 2019) ที่มีการปรับปรุง/เพิ่มเติมหลักการ (8 ฉบับ) 10/7/2562 Click
ภาพบรรยากาศ “สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2562 (BV 2019) ที่มีการปรับปรุง/เพิ่มเติมหลักการ (8 ฉบับ)” 19/6/2562 Click
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์และเอกสารประกอบการสัมมนา “ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2562 (BV 2019) ที่มีการปรับปรุง/เพิ่มเติมหลักการ (8 ฉบับ)” 14/6/2562 Click
ร่างกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงใหม่ (Conceptual Framework)
วันที่ 15 มี.ค. 2562
เวลา 13.00-16.00 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงใหม่ (Conceptual Framework) 31/5/2562 Click
ภาพบรรยากาศ “สัมมนาพิจารณ์ ร่างกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงใหม่ (Conceptual Framework)”
18/3/2562 Click
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์และเอกสารประกอบการสัมมนา “ร่างกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงใหม่ (Conceptual Framework)” 11/3/2562 Click
ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
วันที่ 29 มิ.ย. 2561
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ หอประชุม ศ.สังเวียน อาคาร C
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ใหม่) ถนนรัชดาภิเษก
คลิปวิดีโอการสัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาใช้เป็นครั้งแรก 10/10/2561 Click
สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก 17/7/2561 Click
ภาพบรรยากาศ “การสัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก” 29/6/2561 Click
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์และเอกสารประกอบการสัมมนา“ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก” 11/6/2561 Click
ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย
วันที่ 28 มิ.ย. 2561
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย 2/8/2561 Click
ภาพบรรยากาศ “การสัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4  เรื่อง สัญญาประกันภัย” 28/6/2561 Click
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์และเอกสารประกอบการสัมมนา“ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4  เรื่อง สัญญาประกันภัย” 22/6/2561 Click
ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มี ส่วนได้เสียสาธารณะ

วันที่ 2 มี.ค.2561
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เพื่อศึกษาข้อจำกัด และประเด็นที่เกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐาน

 
ภาพบรรยากาศ “การสัมมนาพิจารณ์ หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เพื่อศึกษาข้อจำกัด และประเด็นที่เกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐาน”  

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์และเอกสารประกอบการสัมมนามาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เพื่อศึกษาข้อจำกัด และประเด็นที่เกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐาน”

27/2/2561 Click 

ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย

วันที่ 19 ก.พ. 2561
เวลา 14.00-16.00 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย 5/3/2561 Click 
ภาพบรรยากาศ “การจัดสัมมนาพิจารณ์ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย” 21/2/2561 Click
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์และเอกสารประกอบการสัมมนาร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย” 14/2/2561 Click
ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS 16)

ครั้งที่ 3 : วันที่ 14 ก.พ. 2561
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า 21/2/2561  Click
ภาพบรรยากาศ “การจัดสัมมนาพิจารณ์หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า (TFRS 16) 21/2/2561 Click
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์และเอกสารประกอบการสัมมนา “หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า (TFRS 16) 9/2/2561 Click
ครั้งที่ 2 : วันที่ 24 ต.ค. 2560 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า 6/11/2560 Click
ภาพบรรยากาศ “การจัดสัมมนาพิจารณ์หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า
(
TFRS 16)
2/11/2560 Click
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์และเอกสารประกอบการสัมมนา “หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า (TFRS 16)” 10/10/2560 Click
 ครั้งที่ 1: วันที่ 12 มิ.ย. 2560
เวลา 13.00-16.00 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า 17/07/2560 Click
ภาพบรรยากาศ “การจัดสัมมนาพิจารณ์หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า (TFRS 16)” 12/06/2560 Click
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์และเอกสารประกอบการสัมมนา “หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า (TFRS 16)” 05/06/2560 Click
ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได้ (TAS 12)
 วันที่ 31 พ.ค. 2560
เวลา 09.00 – 11.00 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ 17/07/2560 Click
ภาพบรรยากาศ “การสัมมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได้ 01/06/2560 Click
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์และเอกสารประกอบการสัมมนา “ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได้” 23/05/2560 Click
ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) สำหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน
วันที่ 26 พ.ค. 2560
เวลา 09.00 – 12.15 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชีย้ำ TFRS for SMEs ไม่ต่างจากมาตรฐานเดิมของ NPAEs สำหรับ NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน 26/05/2560 Click
ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน 26/05/2560 Click
วันที่ 27 เม.ย. 2560
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องสำหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน 29/05/2560 Click
ภาพบรรยากาศ “ภาพรวมของมาตรฐาน TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน” 27/04/2560 Click
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์และเอกสารประกอบการสัมมนา ภาพรวมของมาตรฐาน TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน 25/04/2560 Click
ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS 15)
ครั้งที่ 2: วันที่ 24 เม.ย. 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า 29/05/2560 Click
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์และเอกสารประกอบการสัมมนา “Focus group ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า” 20/04/2560 Click
ครั้งที่ 1: วันที่ มิ.ย. 2559
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์และเอกสารประกอบการสัมมนา “Focus group ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า” 09/06/2559 Click
ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9)

ครั้งที่ 4 : วันที่ 20 มี.ค. 2561
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

ภาพบรรยากาศ “การสัมมนาพิจารณ์รอบสุดท้าย (Final Countdown to TFRS9 Focus Group) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) ประเด็นปัญหา ผลกระทบ และการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลง”  20/3/2561 Click
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์รอบสุดท้าย (Final Countdown to TFRS9 Focus Group) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) ประเด็นปัญหา ผลกระทบ และการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลง” 16/3/2561 Click
รวม 3 ครั้ง สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9,TFRS 7 และ TAS 32) 29/05/2560 Click
รวม 3 ครั้ง ข่าวประชาสัมพันธ์ “Preparation of Financial Instruments ขั้นตอนสำคัญ (Due Process) ที่คุณไม่ควรมองข้าม!” 06/03/2560 Click

ครั้งที่ 3: วันที่ 28 มี.ค. 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
(สำหรับกลุ่มธุรกิจประกันภัยและกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจการเงิน)

ภาพบรรยากาศ การสัมมนาพิจารณ์ Focus group “ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) : สำหรับกลุ่มธุรกิจประกันภัยและธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจการเงิน 28/03/2560 Click
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์และเอกสารประกอบการสัมมนา “ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (Financial Instrument) สำหรับกลุ่มธุรกิจประกันภัยและกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจการเงิน” 21/03/2560 Click

ครั้งที่ 2: วันที่ 14 มี.ค. 2560
เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้องภัทรรวมใจ ชั้น 2
ธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนสามเสน
(สำหรับกลุ่มธุรกิจการเงิน)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์และเอกสารประกอบการสัมมนา “ร่าง TFRS 9 (กลุ่มธุรกิจการเงิน)” 08/03/2560 Click
ครั้งที่ 1: วันที่ 20-21 ธ.ค. 2559
เวลา 09.00 – 16.30 น. 
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ใหม่)
ภาพบรรยากาศ การจัดสัมมนาพิจารณ์ “สร้างความพร้อมเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน” 21/12/2559 Click
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์และเอกสารประกอบการสัมมนา “สร้างความพร้อมเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน” 16/11/2559 Click
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ (TFRIC 12)
วันที่ 29 ก.ย. 2559
เวลา 09.00 -12.00 น.
ณ ห้อง 1601 อาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์และเอกสารประกอบการสัมมนา “Focus group เกี่ยวกับการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ (สำหรับกิจการที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม)” 27/09/2559 Click
 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มงบการเงินรวม “Pack 5” ฉบับปรับปรุง 2559 ซึ่งประกอบด้วย
      - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ (TAS 27)
      - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (TAS 28)
      - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม (TFRS 10)
      - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน (TFRS 11)
      - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น (TFRS 12)
วันที่ 28 มิ.ย. 2559
เวลา 09.00-12.15 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์และเอกสารประกอบการสัมมนา “ร่างมาตรฐานกลุ่มงบการเงินรวม "Pack 5" (ปรับปรุง 2559)” 28/06/2559 Click
วันที่ 10 ก.ย. 2557
ณ ห้องประชุม 1601 (Auditorium)
ชั้น 
16 อาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
Focus Group for New Concept of Consolidation and Joint Arrangement (Pack 5) 10/09/2557 Click
วันที่ 25-26 มี.ค. 2557
เวลา 9.00
17.00 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
ภาพบรรยากาศ การสัมมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการายงานทางการเงิน 6 ฉบับ 26/03/2557 Click
ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 105 และ 107 (ปรับปรุง 2559) ดังนี้
      - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 เรื่อง การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (TAS 104)
      - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เรื่อง เงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน (TAS 105)
      - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน (TAS 107)
วันที่ 25 มิ.ย. 2559
เวลา 
09.00-12.15 น.
ณ ห้อง 
1101 ชั้น 11
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์และเอกสารประกอบการสัมมนา “ร่างมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 104  105 และ 107 (ปรับปรุง 2559)” 25/06/2559 Click
ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
วันที่ 30 พ.ย. 2558
เวลา 9.00–10.30 น.

ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
เอกสารบรรยายสัมมนาพิจารณ์ ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 30/11/2558 Click
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์ ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 24/11/2558 Click
ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม (TAS 41)
ครั้งที่ 2 : วันที่ 2 ก.ย. 2558
เวลา 14.00-16.00 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
สรุปผลการประชุม Focus Group ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม (ครั้งที่2) 08/09/2558 Click
เอกสารการสัมมนา Focus group ร่าง TAS 41 
เรื่อง เกษตรกรรม (ครั้งที่2)
04/09/2558 Click
รายชื่อผู้เข้าร่วมระชุม Focus group ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม (ครั้งที่2) 01/09/2558 Click
ข่าวประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น 
ร่าง TAS 41 เรื่อง เกษตรกรรม (ครั้งที่ 2)
27/08/2558 Click
ครั้งที่ 1: วันที่ 25 พ.ค. 2558
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1501 ชั้น 15 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เอกสารหลังการสัมมนา Focus group ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่องเกษตรกรรม 29/05/2558 Click
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา Focus group เพื่อรับฟังและแสดงความเห็น สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่องเกษตรกรรม 22/05/2558 Click
ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม และร่างประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล 15/05/2558 Click
ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ (TFRIC 21)
วันที่ 14 ก.ค. 2558
เวลา 9.00-10.30 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
เอกสารประกอบการสัมมนาพิจารณ์ ร่าง TFRIC 21 เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ (Levies) วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00-10.30 น. 09/07/2558 Click
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์ ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ (Levies) 08/07/2558 Click
ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรับรู้รายการขายรายได้ในอนาคต
วันที่ 28 เม.ย. 2558
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
เอกสารประกอบหลังการสัมมนาพิจารณ์ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรับรู้รายการขายรายได้ในอนาคต 28/04/2558 Click
เอกสารประกอบการสัมมนาพิจารณ์ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรับรู้รายการขายรายได้ในอนาคต 28/04/2558 Click
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรับรู้รายการขายรายได้ในอนาคต 28/04/2558 Click
ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (TFRS 13)
วันที่ 16 ธ.ค. 2557
เวลา 9.00-12.00 น.
ณ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต.
ถนนวิภาวดีรังสิต
เอกสารประกอบการประชุม Focus group TFRS 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 16/12/2557 Click

โพสต์เมื่อ :
1 พ.ย. 2560 14:54:11
 9587
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์