บทความที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บทความที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คำชี้แจง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คำถามคำตอบ (Q&A) และตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การสัมมนาพิจารณ์และการรับฟังความคิดเห็น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความ/ TFRS News Update

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวสารด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Newsletter ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


บทความ (Article)

เกี่ยวข้องกับ บทความ/ข่าวสาร/เรื่อง วันที่เผยแพร่ ดูเพิ่มเติม
TFRS for PAEs การใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินในปี 2564 กับผลกระทบจาก COVID-19 30/12/2563 ดาวน์โหลด
TFRS for PAEs เกณฑ์ในการนำไปสู่ข้อสรุปของคำชี้แจง เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้หลังจากวันสิ้นสุดแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 30/12/2563 ดาวน์โหลด
TFRS for PAEs รูปแบบใหม่ในการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 22/12/2563 ดาวน์โหลด
TFRS 16 TFRS 16 สัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์อ้างอิงมูลค่าต่ำ 23/01/2563 ดาวน์โหลด
TFRS 16 ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่่ 16 เรื่่อง สัญญาเช่า 01/01/2563 ดาวน์โหลด
TFRS 9 พลิกโฉม...การบัญชีสาหรับเครื่องมือทางการเงิน “ความพร้อมและผลกระทบในการปฏิบัติตาม TFRS 9” 14/11/2562 ดาวน์โหลด
TFRS 15 “รายได้” กับ “อุตสาหกรรมแต่ละประเภท” 08/07/2562 ดาวน์โหลด
TFRIC 22 คำถาม-คำตอบ เพื่อประกอบความเข้าใจ TFRIC 22 เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า เรื่องใกล้ตัว ที่ทุกคนควรอ่าน 07/02/2562 ดาวน์โหลด
TFRS for PAEs แหล่งความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 30/11/2561 ดาวน์โหลด
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน) ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 01/10/2561 ดาวน์โหลด
TFRS 1 TFRS 1 คือมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนะ...??? 03/09/2561 ดาวน์โหลด
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปรับปรุง 2561 มาแล้วออเจ้าทั้งหลาย..กับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 02/07/2561 ดาวน์โหลด
TFRS for NPAEs คำถาม-คำตอบ การบันทึกบัญชีรายการขายฝากทอง 30/05/2561 ดาวน์โหลด
TFRS 7 การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน..หน้าตา..เป็นอย่างไร? 10/05/2561 ดาวน์โหลด
TAS 19 เช็คกฎหมายแรงงานที่กำลังมากับผลประโยชน์พนักงาน 30/04/2561 ดาวน์โหลด
TAS 19
ว่าด้วยเรื่องเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานกับกฎหมายใหม่สำหรับลูกจ้างต่อประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน 04/01/2561 ดาวน์โหลด
TAS 19 ตารางมรณะตัวใหม่และการปรับปรุงกฎหมายแรงงานที่กระทบกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 04/12/2560 ดาวน์โหลด
IFRS 17 IFRS World Standard-setters Conference 2017 22/11/2560 ดาวน์โหลด
โครงการ Train the Trainer โครงการ Train the Trainer ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ 30/10/2560 ดาวน์โหลด
มาตรฐานการบัญชีของไทยในอนาคต มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย ต้องเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 22/09/2560 ดาวน์โหลด
TFRS 9, 15, 16, 17 ทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย สู่มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 22/09/2560 ดาวน์โหลด
TFRS 7, 17 และ TAS 9 มาทำความรู้จักกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยกันเถอะ 22/09/2560 ดาวน์โหลด
TAS 12 สัมมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ 29/06/2560 ดาวน์โหลด
TFRS for SMEs TFRS for SMEs บทที่ 28 ผลประโยชน์พนักงาน 29/06/2560 ดาวน์โหลด
TAS 27 บทความ “เลือกอะไรดีระหว่าง Cost Method กับ Equity Method ในงบการเงินเฉพาะกิจการ? 15/06/2560 ดาวน์โหลด
TFRS 15 บทความ “TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน” 06/06/2560 ดาวน์โหลด
TFRS 9 บทความ “พลิกโฉม...การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” (ทั้งหมด 4 ตอน) 01/06/2560 ดาวน์โหลด
TFRS 16 บทความ “TFRS 16 สัญญาเช่า และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน” เรียบเรียงถ้อยคำเพื่อให้สอดคล้องกับ TFRS 16 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2562) 18/05/2560 ดาวน์โหลด
TFRS for SMEs บทความ เปรียบเทียบให้เห็นภาพกันชัด ๆ ระหว่าง TFRS for SMEs สำหรับกิจการ “NPAEs ที่ซับซ้อน และ NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน 07/04/2560 ดาวน์โหลด
TFRS for SMEs บทความ “TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน เรื่องเก่าในชื่อใหม่ (เหล้าเก่าในขวดใหม่)” 24/03/2560 ดาวน์โหลด
TFRS for SMEs บทความ “ไขปัญหา? TFRS for SMEs บทที่ 28 ผลประโยชน์ของพนักงาน” 27/12/2559 ดาวน์โหลด
TFRS 16 บทความ “IFRS 16 สัญญาเช่า” 31/08/2559 ดาวน์โหลด
TFRS 15 บทความ “มารู้จักกับ (ร่าง) TFRS 15 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การรับรู้รายได้ 30/08/2559 ดาวน์โหลด
TFRS 4 ข่าวสาร Press Release "เกณฑ์การตั้งสำรองของธุรกิจประกันกับมาตรฐานใหม่ของสภาวิชาชีพบัญชี" 26/08/2559 ดาวน์โหลด
TAS 27 บทความ “The Return of Equity Method ในงบการเงินเฉพาะกิจการ” 23/08/2559 ดาวน์โหลด
TFRS 4 ข่าวสาร Press Release “ธุรกิจประกันภัยบันทึกหนี้สินตามสัญญาประกันภัยเพียงพอหรือไม่?" 15/07/2559 ดาวน์โหลด
TFRS for SMEs บทความ  “TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ที่มีความซับซ้อน ประเด็นสำคัญที่คุณอาจไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานใหม่” (Update 30 พ.ค. 2560) 31/07/2559 ดาวน์โหลด
TFRS บทความ “รู้ก่อน พร้อมก่อน! กับมาตรฐานฯ ปรับปรุงใหม่ 2559” 05/07/2559 ดาวน์โหลด
TFRS 9 บทความ Forward Contract กับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง 16/06/2559 ดาวน์โหลด
TFRS 9 บทความ “รายการสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า..มีที่มีทางเสียที 08/03/2559 ดาวน์โหลด
TFRS for SMEs  บทความ “NPAEs Real Estate และแล้ววันนี้ก็มาถึง...” 02/02/2559 ดาวน์โหลด
TFRS 9 บทความ “มาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง”  30/10/2558 ดาวน์โหลด
TFRS 16 บทความ “สัญญาเช่าฉบับใหม่ ..ไม่ง่ายอย่างที่คิด!” 02/10/2558 ดาวน์โหลด
TFRS for SMEs บทความ “มาตรฐานรายงานทางการเงินชุดเล็ก (TFRS for NPAEs) กับการพัฒนาสู่ระดับสากล” (มีทั้งหมด ตอน) 03/09/2558 ดาวน์โหลด
TFRIC 21 บทความ “เงินที่นำส่งรัฐ (Levies) ปฏิบัติอย่างไรให้ตรงกับการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” 14/07/2558 ดาวน์โหลด

TFRS News Update

เกี่ยวข้องกับ TFRS News Update วันที่เผยแพร่ ดูเพิ่มเติม
TFRS for PAEs เคล็ด (ไม่) ลับเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 31/05/2562 ดาวน์โหลด
TFRS 16 TFRS 16 ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว 30/4/2562 ดาวน์โหลด
TFRS 15
และ TFRS 9
มาแล้ว... คู่มืออธิบาย TFRS 15 และตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ TFRS 9 29/3/2562 ดาวน์โหลด
โพสต์เมื่อ :
1 พ.ย. 2560 16:33:35
 29057
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์