การอบรมเชิงปฏิบัติการ TSQC1 Workshop แบบเจาะลึก ด้าน Engagement Review สำหรับสำนักงานสอบบัญชีตลาดทุน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ TSQC1 Workshop แบบเจาะลึก ด้าน Engagement Review สำหรับสำนักงานสอบบัญชีตลาดทุน

            สภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) จัดการอบรมสัมมนา “TSQC1 Workshop  แบบเจาะลึก ด้าน Engagement Review สำหรับสำนักงานสอบบัญชีตลาดทุน” ในวันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมเรดิสันบลู พลาซ่า กรุงเทพ  สุขุมวิท 27 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในเรื่องต่อไปนี้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์และข้อแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง  วิทยากรภายในงานประกอบไปด้วย คุณโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ  หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อี วาย  จำกัด  คุณเจริญ  ผู้สัมฤทธิ์เลิศ  หุ้นส่วน  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และคุณชวนา  วิวัฒน์พนชาติ  หุ้นส่วน บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด  สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบคุณวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่สละเวลามาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

โพสต์เมื่อ :
3 พ.ย. 2560 13:10:12
 2205
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์