กิจกรรมโครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน”

กิจกรรมโครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน”

            ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้ร่วมมือกันจัดโครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน เพื่อพัฒนาผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อการขยายตัวของกิจการในตลาดทุนนั้น เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 โครงการฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. มากล่าวต้อนรับผู้ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการกว่า 30 ท่าน และเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ 

            โครงการนี้ประกอบด้วย 2 phase คือ phase แรกเป็นการอบรมและ workshop รวมทั้งสิ้น 6 วัน และ phase ที่สองเป็นการตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมโครงการสังกัด เพื่อให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพสำนักงานให้มีความพร้อมในการเป็นผู้สอบบัญชีตลาดทุน ภาพบรรยากาศทั้งหมด

โพสต์เมื่อ :
6 พ.ย. 2560 13:42:50
 1113
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์