ข่าวสำคัญ!!! แจ้งเตือนผู้สอบบัญชีให้ตรวจสอบสถานะของท่าน และโปรดดำเนินการดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายใน

ข่าวสำคัญ!!! แจ้งเตือนผู้สอบบัญชีให้ตรวจสอบสถานะของท่าน และโปรดดำเนินการดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายใน

ข่าวสำคัญ!!! แจ้งเตือนผู้สอบบัญชีให้ตรวจสอบสถานะของท่าน และโปรดดำเนินการดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557

 1. ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ ของปี 2558

  1. 2. ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสอบบัญชีของปี 2558

(ท่านสามารถตรวจสอบสถานะสมาชิกและสถานะผู้สอบบัญชีของท่านได้ทางระบบออนไลน์ของสภาวิชาชีพบัญชี คลิ๊กที่นี่)

  1. 3. ยื่นจำนวนชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของปี 2557 ครบถ้วน (อย่างน้อย 18 ชั่วโมง และเป็นบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง) ในระบบออนไลน์ข้างต้น
  2. 4. สำหรับผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในการตรวจสอบงบการเงินในปี 2557 ได้ดำเนินการแจ้งรายชื่อและยืนยันการลงลายมือชื่อครบถ้วนในระบบออนไลน์ข้างต้น

(ในกรณีที่ท่านเคยแจ้งรายชื่อไว้ว่าจะมีการลงลายมือชื่อในปี 2557 แต่ไม่มีการลงลายมือชื่อภายในปี2557  โปรดยกเลิกรายชื่อที่แจ้งไว้เดิม) 

             อนึ่งหากท่านไม่ทำการยืนยันหรือยกเลิกรายชื่อ ที่ท่านได้แจ้งไว้เดิมทั้งหมด ท่านจะไม่สามารถทำรายการอื่นใดในระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี(ระบบออนไลน์) ภายใต้หัวข้อผู้สอบบัญชีแจ้งรายชื่อธุรกิจที่รับสอบบัญชีได้จนกว่าจะดำเนินการยืนยันหรือยกเลิกรายชื่อทั้งหมดดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับ

  • การชำระค่าธรรมเนียม และการยื่นจำนวนชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง โปรดติดต่อฝ่ายทะเบียน 02 685 2529-32 หรือ
  • การแจ้งรายชื่อและยืนยันการลงลายมือชื่อการตรวจสอบงบการเงิน โปรดติดต่อฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี 02 685 2553, 2571

 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

โพสต์เมื่อ :
6 พ.ย. 2560 14:12:38
 1648
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์