ข่าวดี โครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน” รุ่นที่ 2

ข่าวดี โครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน” รุ่นที่ 2

            ข่าวดี!!! เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่มีความสนใจและมีศักยภาพได้เข้าร่วมโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) จึงเห็นร่วมกันให้มีการจัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง และได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเป็นรุ่นที่ 2 แล้ว ผู้สอบบัญชีที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ click
            โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ก.ล.ต. และสภาวิชาชีพบัญชีฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้สอบบัญชีที่ประสงค์ยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีตลาดทุนจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้ผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 (“TSQC1”) แก่ผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปออกแบบระบบการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้เป็นไปตาม TSQC1 เพื่อให้พร้อมรับการตรวจคุณภาพจากสำนักงาน ก.ล.ต. และสามารถให้บริการสอบบัญชีแก่บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อันจะเป็นการรองรับการขยายตัวของกิจการในตลาดทุน

โพสต์เมื่อ :
7 พ.ย. 2560 11:24:30
 903
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์