การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน” รุ่นที่ 1 : Phase 2

การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน” รุ่นที่ 1 : Phase 2

            จากโครงการ “พัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน” รุ่นที่ 1  ซึ่งเป็นโครงการร่วมกันระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี  และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)   ปัจจุบันได้ดำเนินการถึงช่วง  Phase 2      
            โดยเมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558  ทางสภาวิชาชีพบัญชี ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการ การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน  กับผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 1  และมีความพร้อมให้สภาวิชาชีพบัญชีเข้าตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำระบบ TSQC1  ในการเตรียมพร้อมเป็นผู้สอบบัญชีตลาดทุน    
            ในการลงนามดังกล่าวมีผู้สอบบัญชีที่ได้ร่วมลงนามจำนวน  5  ท่าน จาก 3 สำนักงาน    และได้รับเกียรติจากคุณแน่งน้อย  เจริญทวีทรัพย์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี  เป็นตัวแทนของสภาวิชาชีพบัญชีเป็นผู้ร่วมลงนาม   และหลังจากลงนามดังกล่าวแล้ว ทางสภาวิชาชีพบัญชีจะเข้าตรวจเยี่ยมให้ข้อแนะนำ  ตรวจทานระบบ TSQC1   เพื่อให้ผู้สอบบัญชีมีแนวทางในการปรับปรุงระบบ TSQC1  และการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี  ให้พร้อมต่อการยื่นให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีตลาดทุนจากสำนักงาน ก.ล.ต.  ต่อไป

โพสต์เมื่อ :
7 พ.ย. 2560 14:01:53
 949
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์