การส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร

การส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร

            การส่งหนังสือยืนยันยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวดบัญชีไปยังธนาคารและสถาบันการเงิน เป็นวิธีการตรวจสอบที่สำคัญตามมาตรฐานการสอบบัญชี และเป็นเอกสารหลักฐานสำคัญในการสอบบัญชีเพื่อยืนยันถึงความมีอยู่จริง กรรมสิทธิ์ ข้อผูกพัน ความครบถ้วน และความถูกต้องของจำนวนเงินหรือรายการที่บริษัทได้ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินต่างๆ ณ วันสิ้นงวดบัญชี ทั้งนี้บางบริษัทอาจมีการทำหลายธุรกรรมกับหลายสาขาของสถาบันการเงินนั้นๆ ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ผู้สอบบัญชี ส่งหนังสือยืนยันยอดด้วยตนเองตรงไปยังสำนักงานใหญ่ของแต่ละสถาบันการเงินแทนที่จะส่งไปยังสาขาของสถาบันการเงินที่บริษัททำธุรกรรมด้วย เพื่อที่ผู้สอบบัญชีจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนไม่ว่าบริษัทนั้นจะทำธุรกรรมกับสาขาใดของแต่ละสถาบันการเงินก็ตาม รวมทั้งต้องได้รับหนังสือตอบกลับโดยตรงจากสถาบันการเงินด้วย

โพสต์เมื่อ :
8 พ.ย. 2560 11:59:08
 14466
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์