พิธีมอบใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการอบรมผู้สอบบัญชีใหม่ ครั้งที่ 2

พิธีมอบใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการอบรมผู้สอบบัญชีใหม่ ครั้งที่ 2

            เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 คุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชีได้แสดงความยินดีและมอบใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแก่ผู้สอบบัญชีใหม่ ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีคุณอนุจิต แก้วร่วมวงศ์ และคุณนงราม เลาหอารีดิลกคณะทำงานพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ร่วมแสดงความยินดี โดยมีผู้สอบบัญชีใหม่เข้าร่วมพิธีจำนวน 53 ราย จากผู้สอบบัญชีที่ผ่านการอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีในเดือนกันยายน และ พฤศจิกายน 2558 ทั้งสิ้น 93 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับมอบใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในครั้งที่ 1 จำนวน 29 ราย

            ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวได้มีการเตรียมความพร้อมโดยให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้สอบบัญชีใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงมาตรฐานด้านจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และชี้แจงเรื่องข้อบังคับและข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการสอบบัญชี คุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ เหรัญญิกและประธานคณะทำงานพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคุณกฤติยา อธิวิทวัส ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

โพสต์เมื่อ :
9 พ.ย. 2560 13:20:40
 1329
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์