FRC review the experience on Extended auditor’s reports

FRC review the experience on Extended auditor’s reports

           Financial Reporting Council (FRC) ได้ศึกษาการนำรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่มาใช้ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใน UK โดยนำเสนอเป็นรายงานสรุปประสบการณ์ปีแรกในเดือนมีนาคม 2015 และล่าสุดเมื่อมกราคม 2016 ได้นำเสนอรายงานสรุปประสบการณ์ในปีที่ 2 ซึ่งให้ข้อมูลเชิงสถิติ เช่น ความเสี่ยงที่ถูกนำเสนอเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) จำนวนความเสี่ยงเฉลี่ย และการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามประเภทอุตสาหกรรม เป็นต้น 

           UK เป็นประเทศที่นำร่องในการใช้รายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ โดยใช้ International Standards on Auditing (UK and Ireland) ตั้งแต่ปี 2014 ซึ่งมีส่วนที่แตกต่างจากมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศที่ออกโดย IAASB อยู่บ้าง รวมถึงรายละเอียดของเนื้อหาในรายงานอาจไม่ตรงกัน เช่น มาตรฐานของ UK มีการนำเสนอเรื่องระดับความมีสาระสำคัญ (Materiality) อย่างไรก็ดี มาตรฐานการสอบบัญชีของไทยอ้างอิงจาก IAASB ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจึงควรศึกษารายงานสรุปดังกล่าวร่วมกับร่างมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของไทย ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ 

  • Extended auditor’s reports - A review of experience in the first year Click
  • Extended auditor’s reports - A further review of experience Click
  • ร่างมาตรฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ Click

โพสต์เมื่อ :
9 พ.ย. 2560 16:35:30
 2446
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์