ประกาศกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 34 (3/2559)

ประกาศกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 34 (3/2559)

กำหนดการเปิดรับสมัครสอบ 3 -  31 พฤษภาคม 2559
กำหนดการทดสอบ การทดสอบครั้งที่ 34 (2/2559)
การบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม  พ.ศ. 2559
การบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม  พ.ศ. 2559

การสอบบัญชี 1 (ขอบเขตวิชาใหม่)
การสอบบัญชี 1 (ขอบเขตวิชาเดิม)
การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม  พ.ศ. 2559
การสอบบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม  พ.ศ. 2559
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม  พ.ศ. 2559
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม  พ.ศ. 2559

วิธีการสมัครสอบ

  1. ให้ผู้สมัครสอบดำเนินการสมัครทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์www.fap.or.th
  2. ต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดทางระบบออนไลน์
  3. ระบบจะกำหนดให้เลือกการชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบผ่านระบบบัตรเครดิต หรือ แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
  4. ต้องดำเนินการชำระเงินตั้งแต่ วันที่ 3 ถึง 31พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ภายในเวลาไม่เกิน 24.00 น. ของวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  เท่านั้น

การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบได้ชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ และได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวันและเวลาที่กำหนด

ข้อควรระวังในการเตรียมตัวเข้าทดสอบ

  • ควรศึกษารายละเอียดของขอบเขตวิชารายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ซึ่งเป็นเอกสารแนบประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 6/2559  เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่  34(2/2559)
  • ควรศึกษารายละเอียดของขอบเขตวิชารายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ซึ่งเป็นเอกสารแนบประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 6/2559  เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่  34(2/2559)
  • ตรวจสอบหมายเลขห้องสอบได้ 3 วันก่อนวันทดสอบของแต่ละวิชา
  • ในวันทดสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชน แสดงคู่กันต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ  มิฉะนั้น จะไม่ได้รับอนุญาตเข้าห้องสอบ
  • แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามระเบียบการเข้าทดสอบ

เริ่มทดสอบเวลา 13.00-17.00 น. ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ
ประกาศฉบับที่  ๖/ ๒๕๕๙  เรื่อง  กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ ๓๔ (๒/๒๕๕๙)  Click

ขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ

โพสต์เมื่อ :
10 พ.ย. 2560 16:09:01
 1659
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์