รายละเอียดตัวอย่างข้อสอบและข้อสังเกต โครงการ Dip TFR ครั้งที่ 6

รายละเอียดตัวอย่างข้อสอบและข้อสังเกต โครงการ Dip TFR ครั้งที่ 6

            ตามที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จัดโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip-TFR) ครั้งที่ 6 (1/2559) เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจนักบัญชีไทยเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs) เมื่ออาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี นั้น
            การทดสอบครั้งนี้มีเข้าร่วมทดสอบจำนวนทั้งสิ้น 21 ท่าน ผ่านการทดสอบจำนวน 4 ท่าน คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี จึงเห็นควรให้เผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบพร้อมข้อสังเกตครั้งที่ 6  เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าทดสอบในครั้งต่อไปรวมทั้งผู้ที่สนใจ
            ในปี 2559 นี้ สภาวิชาชีพบัญชีจะจัดทดสอบโครงการ Dip TFR ครั้งที่ 7 (2/2559) ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 – 13.00 น. โดยจะมีการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบในหัวข้อการจัดทำงบการเงินสำหรับกลุ่มกิจการให้แก่ผู้เข้าทดสอบ ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน เวลา 9.00 – 16.30 น. ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.tfac.or.th หรือ www.facebook.com/FAP.FAMILY

ดาวน์โหลดเอกสาร 

(1) ตัวอย่างข้อสอบพร้อมข้อสังเกตครั้งที่ 6 (1/2559)  Click 

(2) ขอบเขตเนื้อหาการทดสอบ Dip TFR ครั้งที่ 7 (2/2559)  Click

 

โพสต์เมื่อ :
12 พ.ย. 2560 11:31:32
 6098
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์