ผู้สอบบัญชีตลาดทุนกว่า 60 ท่านร่วมงาน “เสวนาเพื่อซักซ้อมการเขียน KAM ในรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่”

ผู้สอบบัญชีตลาดทุนกว่า 60 ท่านร่วมงาน “เสวนาเพื่อซักซ้อมการเขียน KAM ในรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่”

            เนื่องด้วยรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่จะเริ่มใช้ในปี 2560 แล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจสำหรับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะการเขียนเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (KAM) เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินสูงสุด สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี ด้วยการสนับสนุนจาก สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้เชิญผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนเข้าร่วมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็นข้อสงสัยต่างๆ รวมถึงเรื่องที่ควรจะเขียนและวิธีการเขียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสื่อสารเรื่อง KAM เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ที่สภาวิชาชีพบัญชี

โพสต์เมื่อ :
13 พ.ย. 2560 13:48:15
 1207
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์