การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน (CCS) ครั้งที่ 88

การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน (CCS) ครั้งที่ 88

            สภาวิชาชีพบัญชีได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Trade in ServicesCCS) ครั้งที่ 88 ในระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2560 ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยการประชุมนี้ แบ่งเป็นการประชุมกลุ่มย่อยที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating Committee (ACPACC)) ครั้งที่ 7  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมประชุมมาจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และประเทศไทยดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี ได้รับเกียรติให้เป็นประธานการประชุม ACPACC รอบระยะเวลา 2 ปี 
สรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

  • มีการอนุมัติ Assessment Statement อีก 6 ประเทศได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย เมียรมาร์ ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ซึ่งรวมกับที่ได้อนุมัติก่อนหน้านี้ ทำให้ตอนนี้ นักบัญชีของทั้ง 10 ประเทศในอาเซียนสามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักบัญชีอาเซียนได้แล้ว
  • มีการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนนักบัญชีจากประเทศสิงคโปร์ จำนวน 120 คน มาเลเซีย 211 คนและประเทศไทย 151 คน เป็นนักบัญชีอาเซียนอีกด้วย ประเทศไทยมีนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนที่ขึ้นทะเบียนแล้วทั้งหมด 240 คน สามารถติดตามรายชื่อได้ในเว็บไซต์ www.acpacc.org ส่วนใบรับรองจะดำเนินการออกโดยอาเซียน ซึ่งน่าจะได้รับประมาณเดือนมีนาคม 2561 มีการส่งมอบใบรับรองของนักบัญชีอาเซียน ประกอบด้วยนักบัญชีไทย 89 รายและนักบัญชีสิงคโปร์ 47 ราย ที่ได้ขึ้นทะเบียนไปแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ให้กับประเทศสิงคโปร์เพื่อให้ประธานการประชุมคนก่อนได้ลงนามและจะจัดส่งกลับมายังประเทศไทย 
  • มีการอนุมัติให้มีการให้การรับรองการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนผ่านทางอีเมล์ 

2. การประชุมคณะทำงานด้านธุรกิจบริการ (Business Services Sectoral Working GroupBSSWG)ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการอำนวยความสะดวกสำหรับการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพวิศวกร สถาปนิก บัญชีและสำรวจตามความตกลงยอมรับร่วมกันของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement MRA)

  • สำหรับวิชาชีพบัญชี ประธานACPACC ได้รายงานประเด็นสำคัญของการประชุม ACPACC ครั้งที่ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และจำนวนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนที่ได้รับการรับรองแล้วทั้งหมดจำนวน 618 นอกจากนี้ ที่ประชุมขอให้มีการจัดทำแผนการดำเนินการตามความตกลงยอมรับร่วมกันของอาเซียนให้ที่ประชุมรับทราบในครั้งถัดไป
     
    การประชุม CCS ครั้งที่ 89 จะจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในเดือนมกราคม 2561 
โพสต์เมื่อ :
16 พ.ย. 2560 14:17:44
 2754
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์