Quick Win Solution ระบบการควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชี TSQC1

Quick Win Solution ระบบการควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชี TSQC1

การจัดสัมมนาอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในเดือนมิถุนายน 2555 ทำให้ทราบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของมาตรฐานTSQC1ทางคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาและควบคุมคุณภาพงานของสำนักงานสอบบัญชี จึงได้รวบรวมและสรุปประเด็นปัญหาจากสัมมนาดังกล่าวเป็น Quick Win Solution โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแนวปฎิบัติของสำนักงานสอบบัญชีต่อไป

Quick Winแต่ละองค์ประกอบของ TSQC1

1. ความรับผิดชอบของผู้นำต่อคุณภาพภายในสำนักงาน

    - การสื่อสารและการแสดงออกของผู้นำเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพสำนักงาน

 
2. ข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง  

    - การยืนยันความเป็นอิสระของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
    - 
การระบุและประเมินสถานการณ์และความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อความเป็นอิสระ 
    - 
การพิจารณาความเป็นอิสระและความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับงานบริการอื่น ๆ 
    - 
ไม่มีนโยบายการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบและผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงาน 
    - 
ไม่กำหนดนโยบายที่ชัดเจ นเกี่ยวกับการเว้นระยะในการปฏิบัติงานตรวจสอบ


3. การตอบรับงานและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานที่มีลักษณะเฉพาะ

    -ขั้นตอนการออกหนังสือเสนอบริการ/หนังสือสอบถามเหตุผลทางวิชาชีพจากผู้สอบบัญชี  คนก่อน/หนังสือตอบรับงาน 
    - 
หลักฐานการรับงานสำหรับลูกค้ารายใหม่


4. ทรัพยากรบุคคล 

    - จัดทำแผนความต้องการทรัพยากรบุคคลอย่างไม่เป็นทางการ  รวมทั้งไม่มีข้อมูลและเอกสารประกอบ 
    - 
ไม่มีระบบการบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน 
    - 
ไม่ได้ระบุข้อกำหนดขั้นต่ำที่พนักงานแต่ละระดับจำเป็นต้องได้รับการอบรม 
    - 
เกณฑ์การประเมินผลงานไม่ชัดเจน รวมทั้งไม่ได้กำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลงานเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพงาน 
    - 
การพิจารณาความเหมาะสมในการมอบหมายงาน ระหว่างปริมาณงานและความเพียงพอของจำนวนพนักงาน

5. การปฏิบัติงาน


    -
ไม่มีนโยบายและข้อกำหนดที่ชัดเจนว่าเรื่องใดที่จะต้องปรึกษาหารือ 
    - 
ไม่มีการแต่งตั้งบุคคลผู้ให้คำปรึกษาและกำหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษาอย่างเหมาะสม   
    - 
ไม่มีการจัดทำหลักฐานประกอบการปรึกษาหารืออย่างเหมาะสม และไม่มีการสื่อสารให้บุคลากรในสำนักงานทราบ 
    - 
ไม่มีการกำหนดเกณฑ์ว่า งานใดควรมีการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน(EQCR) 
    - 
ไม่มีการแต่งตั้ง และกำหนดคุณสมบัติผู้รับผิดชอบในการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน(EQCR)อย่างเหมาะสม 
    - 
การเข้าไปมีส่วนร่วมของ EQCR และการปฏิบัติงานในการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานยังไม่ชัดเจน 

6. การติดตามผล
 
    - 
ระบบการติดตามผลไม่ชัดเจน 
โดยเนื้อหาของแต่ละองค์ประกอบ จะประกอบด้วย

   1. ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ 
   2. แนวทางปฏิบัติที่สำนักงานสอบบัญชีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
   3. แนวปฏิบัติที่เสนอแนะเพื่อแก้ไขประเด็นปัญหา 
   4. เอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้ (ถ้ามี)  

ข้อเสนอแนะ
กรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือข้อคำแนะนำ   สามารถติดต่อที่
ฝ่ายกำกับดูแล  สภาวิชาชีพบัญชีฯ  
เพ็ญศรี    โทร. 02-685-2598   E-mail : 
pensri.ph@tfac.or.th                                                                        
พรชัย      โทร. 02-685-2553   E-mail : 
pornchai.mi@tfac.or.th  
 
ข้อสงวนสิทธิการใช้งาน
เอกสาร Quick Win นี้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพ (TSQC1)  โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำมาใช้แทนที่มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 (TSQC1) ผู้ปฏิบัติควรนำมาปรับใช้โดยใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพ ประกอบกับข้อเท็จจริง สถานการณ์ที่เป็นอยู่ของแต่ละสำนักงานตามความเหมาะสม 

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 13:26:04
 1364
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์