• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • คำชี้แจงของสภาวิชาชีพบัญชี เรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อการตรวจสอบงบการเงิน

คำชี้แจงของสภาวิชาชีพบัญชี เรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อการตรวจสอบงบการเงิน

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • คำชี้แจงของสภาวิชาชีพบัญชี เรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อการตรวจสอบงบการเงิน

คำชี้แจงของสภาวิชาชีพบัญชี เรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อการตรวจสอบงบการเงิน

            กรณีที่ตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ของกิจการที่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ถ้อยคำในวรรคความเห็น “โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป”ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่ อย่างไร

คำชี้แจง

            สภาวิชาชีพบัญชีขอชี้แจงว่าให้ผู้สอบบัญชีใช้ถ้อยคำเดิมคือ “โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป”ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อการตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศ ก.บช. ฉบับที่ ๔๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) เรื่อง การลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีโดยการแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ดังนั้นการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อความใดในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจึงต้องมีการประกาศแก้ไขข้อความในราชกิจจานุเบกษาด้วยเช่นกันจึงจะมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย
            นอกจากนี้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีใหม่ในกลุ่มรหัส ๗๐๐ เรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีนั้น รายงานของผู้สอบบัญชีจะเปลี่ยนจาก ๓ วรรค เป็น ๖ วรรคและมีผลบังคับใช้สำหรับการตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ดังนั้นสภาวิชาชีพบัญชีจึงพิจารณาจะดำเนินการนำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้อยคำและแก้ไขรูปแบบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อแก้ไขพร้อมกันในลำดับถัดไป
            อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ใช้รายงานของผู้สอบบัญชีมีความเข้าใจคำว่า “หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป”ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบว่ากิจการได้เปิดเผยเกณฑ์การจัดทำงบการเงินไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเหมาะสมแล้ว เช่น มีการเปิดเผยว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้เป็นงบการเงินงวดแรกที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี เป็นต้น
            กรณีที่ผู้สอบบัญชีได้ปรับเปลี่ยนถ้อยคำดังกล่าวในรายงานของผู้สอบบัญชี เช่น ใช้คำว่า “โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ”และมีการออกรายงานให้กับกิจการแล้ว สภาวิชาชีพบัญชีขอชี้แจงว่าผู้สอบบัญชีไม่มีความจำเป็นต้องนำรายงานดังกล่าวกลับมาเพื่อแก้ไขตามคำชี้แจงนี้

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 15:12:48
 3025
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์