การประชุม ACPACC ครั้งที่ 8 และประกาศรายชื่อนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน จำนวน 151 คน

การประชุม ACPACC ครั้งที่ 8 และประกาศรายชื่อนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน จำนวน 151 คน        เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการประชุม ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating Committee (ACPACC) ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ โดยนางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ประธาน คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพบัญชี ทำหน้าที่ประธาน ACPACC และ ดร.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา ผู้จัดการส่วนต่างประเทศ เข้าร่วมประชุม ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและผู้แทนองค์กรวิชาชีพบัญชีจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ อีก 9 ประเทศ การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน และการอำนวยความสะดวก ให้นักบัญชีวิชาชีพอาเซียนสามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานในประเทศอาเซียนอื่นๆได้ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services : MRA) ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการอนุมัติขึ้นทะเบียน นักบัญชีวิชาชีพอาเซียนจำนวน 119 คนซึ่งมาจากประเทศมาเลเซียจำนวน 87 คนและ สิงคโปร์จำนวน 32 คน และได้มีการส่งมอบ ใบรับรองนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุม ACPACC ครั้งที่ 7 จำนวน 601 ใบ ซึ่งประกอบด้วยใบรับรองของประเทศมาเลเซียจำนวน 211 ใบ สิงคโปร์จำนวน 120 ใบ และไทยจำนวน 151 ใบ นอกจากนี้เลขานุการ ACPACC ได้รายงานเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลบนเว็บไซต์และการเผยแพร่รายชื่อนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนบนเว็บไซต์ www.acpacc.org ให้ที่ประชุมรับทราบด้วย
        ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีขอประกาศรายชื่อนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountants: ASEAN CPA) จำนวน 151 คน Click (https://goo.gl/cx5qVT) และสามารถติดต่อขอรับใบรับรอง** ที่จุดจำหน่ายหนังสือตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2561

**หมายเหตุ:

  1. กรณีมารับด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประชาชน (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แสดงใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลด้วย)
  2. กรณีรับแทน กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่มารับ และผู้ที่เป็นเจ้าของพร้อมเซ็นต์กำกับ“ใช้เพื่อรับASEAN CPA”
  3. สภาวิชาชีพบัญชียกเว้นค่าธรรมเนียมใบรับรองนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนสำหรับปี 2561 อย่างไรก็ตาม นักบัญชีวิชาชีพ อาเซียนจะต้องชำระค่าใบรับรองรายปี ปีละ 2,000 บาทตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป
โพสต์เมื่อ :
5 ก.พ. 2561 14:50:03
 3680
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์