ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2561

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2561

ที่ 86/2561 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22
ที่ 85/2561 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 78/2561 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 77/2561 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 76/2561 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 75/2561 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 74/2561 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 73/2561 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 72/2561 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 71/2561 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 70/2561 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 69/2561 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 68/2561 เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 67/2561 เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 66/2561 เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 65/2561 เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 64/2561 เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 63/2561 เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 62/2561 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 61/2561 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 60/2561 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 59/2561 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 58/2561 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 57/2561 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 56/2561 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 55/2561 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 54/2561 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 53/2561 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
ที่ 52/2561 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 51/2561 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 50/2561 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 49/2561 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 48/2561 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 47/2561 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 46/2561 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 45/2561 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 44/2561 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 43/2561 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 42/2561 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 41/2561 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 40/2561 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 39/2561 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 38/2561 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 37/2561 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 36/2561 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 35/2561 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 34/2561 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 33/2561 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 32/2561 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 31/2561 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 30/2561 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 29/2561 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561)
ที่ 24/2561 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่อง การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
ที่ 23/2561 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ที่ 22/2561 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
ที่ 21/2561 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ที่ 20/2561 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
ที่ 13/2561 เรื่อง มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 250 (ปรับปรุง) การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน
ที่ 12/2561 เรื่อง ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่ 10/2561

เรื่อง กำหนดให้การนำส่งงบการเงินของนิติบุคคลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นกิจกรรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี

ที่ 6/2561 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

โพสต์เมื่อ :
15 ก.พ. 2561 18:01:23
 24214
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์