เจ้าหน้าที่กฎหมาย 2 อัตรา

เจ้าหน้าที่กฎหมาย 2 อัตรา

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 

      -  จบการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
       มีประสบการณ์ 1 ปี
      -  อายุต่ำกว่า 30 ปี
      -  สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office
      -  มีความรู้ความสามารถในการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย
      -  มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ปกครอง แพ่งและอาญา
      -  มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
      -  มีทักษะในการอธิบาย ชี้แจง ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย
      -  มีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การงานและมีความรับผิดชอบ
      -  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดี
      -  ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่อย่างถูกต้อง
      -  ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 

ลักษณะขอบเขตงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กฎหมาย

ลำดับ รายละเอียดงาน
1 ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก
2 ตอบข้อซักถามกับบุคคลภายนอกทางโทรศัพท์
3 จัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี
4 ตรวจสอบรายงานสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวน
5 ตรวจร่างคำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
6 เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการจัดทำร่างข้อบังคับฯ
7 รับมอบอำนาจร้องทุกข์ กล่าวโทษผู้ฝ่าฝืน พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีฯ
8 เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการจรรยาบรรณและอนุกรรมการสอบสวน
9 เป็นตัวแทนสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก
10 นำเอกสารต่างๆ ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ไปลงราชกิจจานุเบกษา
11 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลดใบสมัคร

โพสต์เมื่อ :
9 เม.ย. 2561 11:15:36
 2220
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์