สภาวิชาชีพบัญชี จัดสัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1

สภาวิชาชีพบัญชี จัดสัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1

            เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ได้จัดสัมมนาพิจารณ์ “ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก (TFRS 1)” ณ หอประชุม ศ.สังเวียน อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ใหม่) ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งจัดขึ้นเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ประเด็นสำคัญต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้เข้าใจถึงผลกระทบและวิธีการในการนำมาถือปฏิบัติ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.เกียรตินิยม คุณติสุข และคุณอารีวัลย์ เอี่ยมดิลกวงศ์ ซึ่งทั้ง 2 ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ การสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 450 คน
            เหตุผลความจำเป็นในการนำ TFRS 1 มาถือปฏิบัติในประเทศไทยเนื่องด้วยปัจจุบันมีหลายกิจการประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรืออยู่ระหว่างการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การจัดทำและนำเสนองบการเงินจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้อยู่เดิมมาใช้ “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Thai Financial Reporting Standards: TFRSs)” ซึ่งในการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้เป็นครั้งแรก อาจส่งผลให้กิจการต้องใช้ต้นทุนและความพยายามที่ค่อนข้างมากในการเก็บข้อมูลเพื่อปรับมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เช่น การรวมธุรกิจ การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ เป็นต้น
            ดังนั้นการนำ TFRS 1 มาถือปฏิบัติในประเทศไทยจะช่วยให้กิจการที่จะเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การจัดทำและนำเสนองบการเงินมีความง่ายขึ้นกว่าปัจจุบัน เนื่องจากมีข้อยกเว้นสำหรับการปฏิบัติตามวิธีปรับย้อนหลังและข้อยกเว้นที่อาจเลือกปฏิบัติได้ (ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้)
            สำหรับท่านใดที่ต้องการศึกษาและทำความเข้าใจมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว ท่านสามารถเข้าไปศึกษาเอกสารประกอบการสัมมนา รวมถึงร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี >> https://www.tfac.or.th/Article/Detail/81574

โพสต์เมื่อ :
29 มิ.ย. 2561 17:14:31
 4195
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์