ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการการอุดมศึกษา

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการการอุดมศึกษา

            ด้วยกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยข้อ 7 (1) กำหนดให้การสรรหาและการเลือกกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ให้องค์กรวิชาชีพแต่ละแห่งเสนอชื่อผู้ซึ่งเห็นสมควรเป็นกรรมการและมีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 4 แห่งละหนึ่งคน เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามประกาศสำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

- กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีสรรหา Click
- แบบฟอร์มสมัคร และแผนการสรรหา Click
- QR code Click

โพสต์เมื่อ :
21 ก.ย. 2561 11:05:47
 1521
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์