รายได้ : การบันทึกรายได้ดอกเบี้ยรับที่รับในอนาคต

รายได้ : การบันทึกรายได้ดอกเบี้ยรับที่รับในอนาคต

Q:

รายได้ : การบันทึกรายได้ดอกเบี้ยรับที่รับในอนาคต

            บริษัทเป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ได้ลงทุนซื้อหุ้นในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ จำนวน 49% ของมูลค่าหุ้น รวมทั้งได้ซื้อหนี้สินมาจากบริษัทแม่ที่อยู่ต่างประเทศรวมดอกเบี้ยค้างชำระ จำนวน 49%ของมูลค่าหนี้ ทั้งหนี้เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ย 5.25% เพื่อร่วมลงทุนในโปรเจ็คคอนโดมิเนียม โดยเงินต้นและดอกเบี้ยจะชำระเมื่อโครงการแล้วเสร็จใช้เวลา 3-5 ปี โดยยังจะมีการกู้เงินทยอยเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งตามความจำเป็นในการลงทุน

     คำถาม

  1. ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ได้ระบุให้บันทึกดอกเบี้ยรับตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งตามข้อมูลเบื้องต้นสามารถบันทึกดอกเบี้ย 5.25% ทั้งจำนวนได้หรือไม่ หรือต้องบันทึกโดยใช้ Present Value ถ้าใช้ต้องใช้อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ในการคำนวณคิดลด
  2. กรณีที่ระยะเวลาคืนเงินต้นและดอกเบี้ยไม่แน่นอน จะใช้เวลาเท่าไหร่ในการคำนวณจึงจะถูกต้องตามมาตรฐานฯ

(คำถามเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2561)

A:

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ย่อหน้าที่ 344.1 ระบุว่า

            344.1 ดอกเบี้ยรับต้องรับรู้ตามวิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงหรือวิธีอื่นที่ให้ผลไม่แตกต่างจากวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอย่างมีสาระสำคัญ

            ดังนั้น ท่านต้องทดสอบผลแตกต่างระหว่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยด้วยวิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (ตามตัวอย่างที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี) กับการใช้วิธีอื่น เช่น รับรู้ดอกเบี้ยรับตามสัญญาหรือตามจำนวนเงินที่ได้รับ เพื่อพิสูจน์ว่ามีผลแตกต่างอย่างมีสาระสำคัญหรือไม่

            หากผลแตกต่างมีสาระสำคัญ กิจการต้องรับรู้ด้วยวิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงตามที่กำหนดในย่อหน้าดังกล่าว

            ทั้งนี้ขอให้ท่านศึกษาข้อเท็จจริงและเนื้อหาของรายการและศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปอย่างเหมาะสม

โพสต์เมื่อ :
7 พ.ย. 2561 17:27:58
โดย :
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
15 ก.ค. 2567 22:30:31
โดย :
 3828
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์