งบเลิกกิจการ : การนำเสนองบการเงิน

งบเลิกกิจการ : การนำเสนองบการเงิน

Q:

            ในกรณีที่บริษัทจำกัดจดทะเบียนเลิกกิจการระหว่างปี 2561 จำเป็นต้องจัดทำงบการเงินงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบด้วยหรือไม่ เนื่องจากได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าควรแสดงงบการเงินเพียง ณ วันเลิกกิจการโดยไม่ต้องจัดทำงบการเปรียบเทียบ

(คำถามเดือนธันวาคม 2561- มกราคม 2562)

A:

            ท่านต้องพิจารณาก่อนว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินเป็นเกณฑ์อื่นที่มิใช่เกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่

            หากใช่ สภาวิชาชีพบัญชีได้มีคำชี้แจงเรื่อง การจัดทำงบการเงินตามเกณฑ์อื่นที่มิใช่เกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่อง ซึ่งกิจการสามารถพิจารณาและเลือกนำมาถือปฏิบัติกับงบการเงินที่ใช้เกณฑ์อื่นที่มิใช่เกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่อง

            อย่างไรก็ตาม ในการยื่นงบการเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้ท่านสอบถามหลักเกณฑ์ และระเบียบในการยื่นงบการเงินในรูปแบบต่างๆตามที่หน่วยงานเหล่านั้นกำหนด เนื่องจากข้อกำหนดในการยื่นงบการเงินแต่ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกัน3

            ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าถึงคำชี้แจงฉบับดังกล่าวได้ตาม Link https://www.tfac.or.th/upload/9414/Qe6V3PM2m1.pdf

โพสต์เมื่อ :
30 ม.ค. 2562 13:07:24
โดย :
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
16 ก.ค. 2567 19:15:22
โดย :
 19691
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์