• หน้าแรก

 • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

 • การสัมมนาเรื่อง TFRS for NPAEs ในปัจจุบัน และรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง TFRS for NPAEs ในอนาคต สำหรับสาขาต่างจังหวัด หากสนใจรายละเอียด

การสัมมนาเรื่อง TFRS for NPAEs ในปัจจุบัน และรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง TFRS for NPAEs ในอนาคต สำหรับสาขาต่างจังหวัด หากสนใจรายละเอียด

 • หน้าแรก

 • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

 • การสัมมนาเรื่อง TFRS for NPAEs ในปัจจุบัน และรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง TFRS for NPAEs ในอนาคต สำหรับสาขาต่างจังหวัด หากสนใจรายละเอียด

การสัมมนาเรื่อง TFRS for NPAEs ในปัจจุบัน และรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง TFRS for NPAEs ในอนาคต สำหรับสาขาต่างจังหวัด หากสนใจรายละเอียด

หลักการและเหตุผลการจัดสัมมนาครั้งนี้

            ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้กำหนดให้ กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะจัดทำรายงานทางการเงินโดยใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 หลังจากนั้นก็ไม่เคยมีการทำการศึกษาเพื่อติดตามผลของการปฏิบัติใช้มาตรฐานดังกล่าวว่าสามารถตอบสนองต่อการใช้จัดทำรายงานทางการเงินได้ดีเพียงใด และมีปัญหาในการปฏิบัติใช้มากน้อยเพียงใด จนถึงปัจจุบัน TFRS for NPAEs ยังสามารถใช้ได้ดีกับธุรกิจทุกๆ ประเภท ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และสามารถตอบสนองความต้องการใช้งบการเงินของผู้มีส่วนได้เสีย (เช่นผู้ถือห้น เจ้าหนี้ หรือคู่ค้าทางธุรกิจ) ได้ดีเพียงใด

            นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีฯ ยังตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในการสภาพแวดล้อมต่างๆ อย่างรวดเร็ว เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งก่อให้เกิดรูปแบบการประกอบธุรกิจใหม่ๆ และอาจส่งผลต่อธุรกรรมการค้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ การลงทุนระหว่างประเทศ ดังนั้น สภาวิชาชีพบัญชีฯ เห็นควรให้มีการจัดสัมมนาเรื่อง TFRS for NPAEs ในปัจจุบัน และรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง TFRS for NPAEs ในอนาคต

         ในการนี้ คณะทำงานฯ จึงมีแผนจัดสัมมนาเพื่อศึกษา สำรวจ และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อจำกัดและประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในกรุงเทพฯ เพิ่มเติม ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสด (zoom) ไปอีก 1 สาขา เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา TFRS for NPAEs ชุดปัจจุบันให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยการสัมมนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ TFRS for NPAEs ในปัจจุบันควบคู่กับการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติ และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางของ TFRS for NPAEs ในอนาคต โดยมีกำหนดการสัมมนาในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่เชิญเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ทำบัญชี/นักบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในกรุงเทพฯ ของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ  

การสัมมนาครั้งนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นเพื่อเก็บรวบรวมผลการศึกษาสำหรับการพัฒนา TFRS for NPAEs ในอนาคตเท่านั้น

ชื่อหลักสูตร “การสัมมนา TFRS for NPAEs ในปัจจุบัน และ รับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง TFRSs for NPAEs ในอนาคต”
วันและสถานที่สัมมนาในแต่ละสาขา

สาขาที่ยังเปิดรับสมัคร:

สาขา วันที่จัดสัมมนา สถานที่
กรุงเทพมหานคร 08/11/2019 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21
*มหาสารคาม 08/11/2019 ณ ห้อง MBS 200 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
*หมายเหตุ: เป็นการสัมมนาผ่านการรับชมโดยการถ่ายทอดสดด้วยโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting จากสภาวิชาชีพบัญชี (กรุงเทพมหานคร) มายังสำนักงานสาขา

สาขาที่ยังเปิดรับสมัคร:

สาขา วันที่จัดสัมมนา สถานที่
สุราษฏร์ธานี 18/10/2019 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ ห้อง MSc A202 อาคาร A ชั้น 1
ภูเก็ต 26/10/2019 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องประชุมแคแสด 2 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ขอนแก่น 27/10/2019 ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระยะเวลาการจัดสัมมนา เวลา 09.00 – 16.30 น. (ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี นับเป็นด้านบัญชี 6 ชั่วโมง)-อยู่ระหว่างการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วิทยากร คณะทำงาน ในคณะทำงานศึกษาการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาปฏิบัติใช้ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รูปแบบของการสัมมนาครั้งนี้
 • ให้ความรู้และทบทวนหลักการสำคัญของ TFRS for NPAEs ในปัจจุบัน
 • ขอความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถามไปเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการใช้ TFRS for NPAEs ในปัจจุบัน และข้อเสนอแนะที่อยากให้สภาวิชาชีพบัญชีปรับแก้ไข
 • อธิบายหลักการของทางเลือกที่อาจเพิ่มเติมที่สำคัญเพื่อการปรับปรุง TFRS for NPAEs และสำรวจความต้องการที่จะให้มีหลักการทางเลือกเพิ่มเติมอย่างไร ทั้งนี้เพื่อร่วมกันในการกำหนดทิศทางของ TFRS for NPAEs ในอนาคต

***หมายเหตุ: การสัมมนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ TFRS for NPAEs ในปัจจุบันควบคู่กับการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติ เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางของ TFRS for NPAEs ในอนาคต ***

ค่าสมัครสัมมนา หลักสูตรฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) (รับจำนวนจำกัด  300 คน)
เนื้อหาหลักในการสัมมนา
 • ทิศทางของ TFRS for NPAEs ในปัจจุบันและอนาคต
 • สรุปประเด็นปัญหาของการใช้ TFRS for NPAEs ฉบับปัจจุบัน
 • สรุปหลักการบัญชีที่อาจเป็นประเด็นทางเลือกเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุง TFRS for NPAEs
 • แนวทางจะใช้ในการปรับปรุง TFRS for NPAEs ให้สนองตอบความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดีขึ้น
ผู้ควรเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้
 • ผู้ทำบัญชี/นักบัญชี
 • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)/ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 • ผู้บริหาร
 • อาจารย์บัญชี
 • ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่สนใจ
การลงทะเบียน

ท่านสามารถลงทะเบียนสมัครสัมมนา (ตามสาขาที่ท่านสะดวก) ได้ที่เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี ตามลิงค์ http://bit.ly/2zuNh0w

***หมายเหตุ: ทางสภาวิชาชีพบัญชีขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมสัมมนาครั้งต่อไป หากท่านสละสิทธิ์โดยไม่แจ้งล่วงหน้าก่อนวันอบรม 3 วัน***

ติดต่อสอบถาม ท่านสามารถติดต่อผู้ประสานงานได้ตามรายละเอียดในเอกสารประชาสัมพันธ์ (ส่วนล่าง) ที่แนบอยู่ในระบบลงทะเบียนของแต่ละสาขา
หมายเหตุ ไม่แจกเอกสารประกอบการอบรม ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ที่ https://www.tfac.or.th/Home/Main ก่อนวันอบรม 3 วัน (ในส่วน “ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมสัมมนา”)

โพสต์เมื่อ :
18 ก.ย. 2562 11:55:00
 14902
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์