เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 1 อัตรา (คนงาน)

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 1 อัตรา (คนงาน)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 

      - จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
      - มีประสบการณ์ 1  ปี
      - เพศชาย  อายุ 25 ปีขึ้นไป
      - การสื่อสารเบื้องต้นเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
      - มีความรู้พื้นฐานด้านงานช่างเล็กน้อย เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ
      - มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
      - มีจิตสำนึกที่ดีในงานบริการและสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
      - มีความรับผิดชอบในหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย       
      - มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร ผู้อื่น และมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
      - ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ และใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
     

ลักษณะขอบเขตงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

ลำดับ รายละเอียดงาน
1

ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ตามใบ Function งาน

2 จัดเตรียมพัสดุอุปกรณ์ตามใบ Function งานที่ได้รับแจ้ง
3 งานประจำวัน เช่น เปลี่ยนหนังสือพิมพ์ รดน้ำต้นไม้ จัดเตรียมน้ำดื่มประจำชั้น
4 ดูแลจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยครบถ้วน และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
5 ร่วมรับผิดชอบดูแลพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ในการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
6 สอดส่องดูแลพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อสภาฯ
7 ให้ความความมือ ช่วยเหลืองานส่วนรวม กิจกรรมต่างๆของสภาฯ รวมถึงงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


ดาวน์โหลดใบสมัคร

โพสต์เมื่อ :
16 ก.ย. 2562 14:37:28
 1491
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์