เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 

      - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การจัดการหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
      - มีประสบการณ์ 2  ปี
      - เพศชาย  อายุระหว่าง 30 ปีขึ้นไป
      - สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office, Internet ได้
      - จัดหาข้อมูลและทำเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างในงานที่เกี่ยวข้อง
      - มีความรู้ด้านการเดินสายอุปกรณ์ระบบภาพและเสียง
      - มีความรู้พื้นฐานงานระบบไฟฟ้าและซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์
      - ขยันกระตือรือร้น รับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ในงาน       
      - มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร ผู้อื่น และมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
      - ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ และใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
      - มีจิตสำนึกที่ดีในงานบริการและทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
      - การสื่อสารเบื้องต้นเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
      - มีภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้       

ลักษณะขอบเขตงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

ลำดับ รายละเอียดงาน
1 ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ตามใบ Function งาน
2 บริหารจัดการเรื่องการจัดสถานที่ห้องอบรมและอุปกรณ์ต่างๆหรืองานกิจกรรมต่างๆของสภาฯให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุด
3 ควบคุมตรวจสอบการเบิกจ่ายของวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในงานให้ถูกต้อง
4 ประสานงานกับงานจัดซื้อเพื่อสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์อย่างถูกต้องและทันต่อเวลา
5 ดูแลจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยครบถ้วน และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
6 ร่วมรับผิดชอบดูแลพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ในการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
7 สอดส่องดูแลพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารอาคารให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และให้เกิดความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อสภาฯ
8 ร่วมกันวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
9


ดาวน์โหลดใบสมัคร

โพสต์เมื่อ :
16 ก.ย. 2562 15:04:04
 1177
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์