• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • ตัวอย่างประกอบทำความเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ หลังการปรับปรุงถ้อยคำ

ตัวอย่างประกอบทำความเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ หลังการปรับปรุงถ้อยคำ

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • ตัวอย่างประกอบทำความเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ หลังการปรับปรุงถ้อยคำ

ตัวอย่างประกอบทำความเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ หลังการปรับปรุงถ้อยคำ


            เนื่องด้วยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี ได้ออกตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเมื่อปลายปี 2559 ที่ผ่านมา และเมื่อปลายปี 2560 และสภาวิชาชีพบัญชีได้รับความคิดเห็นเกี่ยวกับการแปลถ้อยคำในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในการนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการปรับปรุงถ้อยคำของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เช่น การสอดส่องดูแล เปลี่ยนเป็น การกำกับดูแล เป็นต้น (เป็นการปรับปรุงถ้อยคำภาษาไทยให้ชัดเจนและเข้าใจมากขึ้น โดยที่ภาษาอังกฤษไม่มีการเปลี่ยนแปลง และไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการใด ๆ ของการเขียนรายงานของผู้สอบบัญชี ยกเว้น การแก้ไขชื่อของสภาวิชาชีพบัญชี (Federation of Accounting Professions’ ) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อ “สภาวิชาชีพบัญชี” ในหน้ารายงานภาษาไทย) ซึ่งมีผลกระทบเพียงการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ดูตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ที่มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) Click และกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สอบบัญชีที่ใช้ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันและสามารถนำเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีได้อย่างเหมาะสม คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีจึงได้ปรับปรุงถ้อยคำในตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะแล้วในกรณีที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวอย่าง ดังนี

            ตัวอย่างที่ 1 ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเป็นคนละกลุ่มบุคคลกับผู้รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงิน
            ตัวอย่างที่ 2 ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกับผู้รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงิน

ท่านสามารถ Download เอกสารต่างๆ ได้ ดังต่อไปนี้

  • ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต TH & EN (PDF) Click
  • ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต TH & EN (Word) Click
โพสต์เมื่อ :
17 ม.ค. 2563 13:08:42
 70646
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์