สภาวิชาชีพบัญชีประกาศร่างมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ รหัส 540 (ปรับปรุง)

สภาวิชาชีพบัญชีประกาศร่างมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ รหัส 540 (ปรับปรุง)

            สภาวิชาชีพบัญชีประกาศร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง” ซึ่งเป็นการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน และคาดว่าจะกำหนดให้มีผลบังคับใช้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ IAASB ประกาศใช้ฉบับสากล (ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2019)

          ท่านศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างมาตรฐานได้ที่ Click และหากท่านใดมีข้อคิดเห็นต่อการเตรียมความพร้อมในการนำไปปฏิบัติ หรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานที่ปรับปรุงดังกล่าว สามารถส่งได้ที่ auditing@tfac.or.th ภายในวันที่ 24 เมษายน 2563

โพสต์เมื่อ :
24 ม.ค. 2563 16:55:10
 7967
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์