มาตรการทางภาษี ช่วยเหลือลูกหนี้ SMEs เพื่อปรับโครงสร้างหนี้

มาตรการทางภาษี ช่วยเหลือลูกหนี้ SMEs เพื่อปรับโครงสร้างหนี้

มาตรการทางภาษี ช่วยเหลือลูกหนี้ SMEs เพื่อปรับโครงสร้างหนี้
กรมสรรพากรให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการปรับโครงสร้างหนี้
ยกเว้นภาษีเงินได้แก่ลูกหนี้สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการปลดหนี้ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้แก่ ลูกหนี้สำหรับเงินได้ที่ได้รับจาการปลดหนี้ของเจ้าหนี้ (Hair-cut)
ยกเว้นภาษีอากร จากการโอน หรือขายทรัพย์สิน การให้บริการ เพื่อชำระหนี้ ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการโอนหรือขายทรัพย์สิน การให้บริหาร การกระทำตราสาร เพื่อชำระหนี้ ให้แก่ ลูกหนี้ของสถาบันการเงิน สถาบันการเงิน ลูกหนี้ของเจ้าหนี้อื่น และเจ้าหนี้อื่น อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ยกเว้นภาษีจากการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ติดจำนองให้แก่ผู้อื่น เพื่อชำระหนี้ ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ที่จำนองเป็นประกันหนี้กับสถาบันการเงินให้แก่ผู้อื่น เพื่อนำเงินไปชำระหนี้แก่สถาบันการเงิน (เฉพาะส่วนที่ไม่เกินกว่าหนี้ที่ค้างชำระ)

            ยกเว้นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ที่กรมสรรพากรกำหนด สำหรับการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่นในส่วนของหนี้ที่ได้ปลดให้แก่ลูกหนี้
            ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดจากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 สำหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ที่มา..กระทรวงการคลัง และกรมสรรพากร


โพสต์เมื่อ :
4 ก.พ. 2563 16:17:31
 5262
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์