การเลือกตั้งสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2563

การเลือกตั้งสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2563
            ด้วยคณะกรรมการจรรยาบรรณได้มีประกาศฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อดำเนินการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านของสภาวิชาชีพบัญชี ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ (คลิกที่นี่ เพื่ออ่านประกาศ) กำหนดให้วันเสาร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นวันประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้ง

            คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งจึงมีประกาศฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัครเพื่อเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านของสภาวิชาชีพบัญชี ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ (คลิกที่นี่ เพื่ออ่านประกาศ) ได้กำหนดวันรับสมัครในวันที่ ๑๖-๒๐ และวันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ ที่ทำการสภาวิชาชีพบัญชี เลขที่ ๑๓๓ ถนนสุขุมวิท ๒๑ (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

            ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแต่ละตำแหน่ง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชี โดยผู้สมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ทำการสภาวิชาชีพบัญชี หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี (www.tfac.or.th) และต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง หรือกรรมการอำนวยการเลือกตั้งที่ประธานมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการรับสมัคร  ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมัครเป็นคณะครบทุกตำแหน่ง อาจมอบอำนาจให้ผู้สมัครคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ยื่นใบสมัครแทนก็ได้

            ทั้งนี้ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งต่อไป โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของสภาวิชาชีพบัญชี และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ช่องทางโซเชียลมีเดียของสภาวิชาชีพบัญชี


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง  • อ่านคำชี้แจงการรับสมัคร คลิก


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารแนบใบสมัคร

  • ใบสมัครรับเลือกตั้ง / ใบมอบอำนาจ Download
เอกสารแนบใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี Download
เอกสารแนบใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ Download
เอกสารแนบใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี Download
เอกสารแนบใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี Download
เอกสารแนบใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร Download
เอกสารแนบใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี Download
เอกสารแนบใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร Download
เอกสารแนบใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี Downloadสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ติดต่อ ๐๒ ๖๘๕ ๒๕๑๖ และ ๒๕๘๗ (ในวันและเวลาทำการ)

โพสต์เมื่อ :
16 มี.ค. 2563 10:12:00
 13131
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์