สารจากนายกสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 2 มาตรการช่วยเหลือจากสภาวิชาชีพบัญชีในสถานการณ์ COVID - 19

สารจากนายกสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 2 มาตรการช่วยเหลือจากสภาวิชาชีพบัญชีในสถานการณ์ COVID - 19เรียน สมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกท่าน

            สภาวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ที่ขยายแพร่กระจายระบาดทุกพื้นที่ ซึ่งส่งผลกับทุกบริษัทและหน่วยงานทุกแห่ง ผมในฐานะนายกสภาวิชีพบัญชี ขอเรียนว่าผมและคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีพยายามออกมาตรการช่วยเหลือทางบัญชีให้ช่วยก้าวพ้นหรือบรรเทาความทุกข์ของทุกท่าน

            และขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ขณะนี้สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับเปลี่ยนระยะเวลาเปิดทำการใหม่เป็น 10.00-17.00 น เพื่อลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อโรค และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสมาชิกและเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพบัญชี แต่ยังคงอำนวยความสะดวกในการติดต่อหลากหลายช่องทาง อาทิ ระบบออนไลน์ โทรศัพท์ และ Email ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง โดยขอแนะนำให้สมาชิกติดต่อผ่านช่องทาง Email : Tfac@Tfac.or.th จะสะดวกที่สุด ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับท่านในทุกประเด็นคำถามที่สอบถามเข้ามาครับ แต่สำหรับสมาชิกที่จำเป็นต้องเข้ามาติดต่อกับสภาวิชาชีพบัญชีโดยตรง เรายังคงมีมาตรการตรวจเข้มผ่านจุดคัดกรองต่าง ๆ ภายในอาคารดังเดิม

            นอกจากที่กล่าวมา ผมขอใช้โอกาสนี้รายงานความคืบหน้าจากที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ที่ได้ประชุมเมื่อวานนี้ ซึ่งมีมาตรการช่วยเหลือออกมา 3 มาตรการ คือ

            เรื่องที่ 1 การผ่อนปรนให้กับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ประจำปี 2563 และหน่วยงานผู้จัดการอบรม ซึ่งแยกเป็นมาตรการช่วยเหลือ 2 ส่วน คือ
  1. การช่วยเหลือผู้สอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีช่วยเหลือให้ผู้สอบบัญชีสามารถใช้ชั่วโมงทดแทนแบบที่ไม่เป็นทางการ มานับชั่วโมง CPD แบบเป็นทางการได้ ขอให้ทุกท่านดูรายละเอียดปรากฎข้างหลังสารนายกนะครับ
  2. การช่วยเหลือผู้ทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประสานงานกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อออกกมาตรการช่วยเหลือผู้ทำบัญชีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  3. การช่วยเหลือหน่วยงานผู้จัดการอบรม สภาวิชาชีพบัญชีจะไม่มีค่าบริการทั้งการเลื่อนหรือยกเลิกการจัดอบรมหรือการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วในปี 2563

            เรื่องที่ 2 การจัดการทดสอบ CPA จากการเลื่อนการทดสอบในครั้งที่ผ่านมาเป็นจำนวน 2 รายวิชา ได้แก่ วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี 1 และ 2 สภาวิชาชีพบัญชีจะกำหนดสิทธิสะสมผลการทดสอบโดยให้มีการขยายวันครบกำหนดผลการทดสอบสะสมของทุกรายวิชาในการทดสอบ ครั้งที่ 33 (1/2559) ซึ่งจะมีผลการทดสอบครบกำหนดในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ประกาศผลการทดสอบครั้งที่ 45 (1/2563) และผลการทดสอบสะสมของทุกรายวิชาในการทดสอบ 34 (2/2559) ให้สามารถสะสมผลสอบได้ถึงการประกาศผลการทดสอบ ครั้งที่ 46 (2/2563) ซึ่งจะประกาศผลการทดสอบในวันที่ 13 มกราคม 2564

            เรื่องที่ 3 การเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จากเดิม สภาวิชาชีพบัญชีได้กำหนดเป็นเดือนมิถุนายน 2563 เมื่อสถานการณ์คลี่คลายสภาวิชาชีพบัญชีจะประกาศกำหนดวันประชุมใหม่ ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

            ไม่เพียงเท่านี้ ผมขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารมาตรการการช่วยเหลือที่คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานบัญชีและคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี กำลังพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในช่องทางการสื่อสารของสภาวิชาชีพบัญชี นอกจากนั้น สภาวิชาชีพบัญชียังมีแผนจัดทำแหล่งรวบรวมมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจากภาครัฐในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 ซึ่งในบางหัวข้ออยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี (ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้) และคาดว่าจะเผยแพร่ในเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี www.tfac.or.th ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ขอให้ทุกท่านโปรดติดตาม            สุดท้ายนี้ ผมในฐานะนายกสภาวิชาชีพบัญชีจะพยายามบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ให้แก่สมาชิก ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และผู้ประกอบการทุกท่าน และขอให้รักษาสุขภาพกายและสุขภาพใจให้แข็งแรง มีกำลังใจที่เข้มแข็งเพื่อต่อสู้สถานการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับ
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
31 มีนาคม 2563
โพสต์เมื่อ :
1 เม.ย. 2563 11:18:36
 6265
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์