ตัวอย่างประกอบความเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

ตัวอย่างประกอบความเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน            สืบเนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศ ที่ สนส. 6/2563 เรื่อง การถือหรือมีหน่วยลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้เพื่อเสริมสภาพคล่องของตลาดการเงิน ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 โดยระบุให้ “ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ได้มาซึ่งหน่วยลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ได้แก่ กองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund) และกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เป็นกองทุนเปิด (daily fixed income fund) โดยวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสภาพคล่องของตลาดการเงินและช่วยให้กลไกตลาดตราสารหนี้ให้กลับมาทำงานปกติ การถือหรือมีหน่วยลงทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ให้ธนาคารพาณิชย์จัดประเภทรายการเงินลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวที่ได้รับมาตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (fair value through other comprehensive income) โดยให้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องมาถือปฏิบัติโดยอนุโลม” จนกว่าจะจำหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวออกไป หรือจนกว่ากองทุนดังกล่าวจะครบกำหนดอายุ และธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกหนังสือเวียนในเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด 2019
            ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี จึงได้จัดทำตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ที่กำหนดให้งบการเงินของสถาบันการเงินจัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำรายงานการสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) รายงานการสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 และสอดคล้องกับการจัดทำงบการเงินของธนาคารพาณิชย์ที่ต้องจัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดตามช่วงเวลาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ถือปฏิบัติ โดยมิใช่เป็นข้อกำหนด ดังนั้นผู้สอบบัญชียังคงต้องอ่าน ทำความเข้าใจ และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง

ท่านสามารถ Download เอกสารต่าง ๆ ได้ ดังต่อไปนี้

  • ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับธนาคาร TH Click
โพสต์เมื่อ :
13 เม.ย. 2563 14:20:23
 3886
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์