เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการยื่นแบบรายงานข้อมูลรายประเทศ (Country-by-Country Reporting)

เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการยื่นแบบรายงานข้อมูลรายประเทศ (Country-by-Country Reporting)

            เนื่องด้วยประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกภายใต้กรอบความร่วมมือ Inclusive Framework on BEPS ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organisation for Economic Co-operation and Development) โดยมีความผูกพันให้พัฒนาหรือปรับปรุงกฎหมายทั้งภายในและระหว่างประเทศของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำ (Minimum Standards) ที่กำหนดไว้ภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำได้อย่างครบถ้วน การกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามที่เข้าลักษณะตามหลักการนั้นจัดทำและยื่นแบบรายงานข้อมูลรายประเทศ (Country-by-Country Report) ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด 
            กรมสรรพากรจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายดังกล่าวตามแบบฟอร์มการให้ความเห็นต่อ ร่างหลักการเกี่ยวกับการยื่นแบบรายงานข้อมูลรายประเทศ (Country-by-Country Reporting) ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ระหว่างวันที่ 13 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2563 ที่ลิงก์ https://www.rd.go.th/publish/62183.0.html
โพสต์เมื่อ :
17 เม.ย. 2563 13:30:13
 1120
ผู้เข้าชม
ประกาศ!!! ปิดปรับปรุงระบบ ในวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 12:00 - 13:00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์