ตัวอย่างประกอบความเข้าใจสำหรับ มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจาก COVID-19

ตัวอย่างประกอบความเข้าใจสำหรับ มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจาก COVID-19ตัวอย่างประกอบความเข้าใจสำหรับ
มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจาก COVID-19
            สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ได้เผยแพร่แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และเพื่อทำความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับมาตรการผ่อนปรนทางบัญชีทางเลือกเพิ่มเติมในการจัดทำรายงานทางการเงินของกิจการในช่วงที่กิจการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 (รอบระยะเวลารายงานที่สิ้นสุดวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) ให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 จึงได้จัดทำตัวอย่างประกอบความเข้าใจเพื่อลดผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ได้แก่ การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตจากลูกหนี้โดยวิธีอย่างง่าย การวัดมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน การกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ และการประมาณการหนี้สิน
  • Slide สรุปประเด็น Click
  • ท่านสามารถ Download ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ Click
โพสต์เมื่อ :
27 พ.ค. 2563 11:17:33
 19608
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์