สภาวิชาชีพบัญชีเปิดโครงการวุฒิบัตรวิชาชีพด้านการบัญชีนิติวิทยา วุฒิบัตรวิชาชีพ (ผู้เชี่ยวชาญ) รุ่นแรก (พิเศษ) ในประเทศไทย

สภาวิชาชีพบัญชีเปิดโครงการวุฒิบัตรวิชาชีพด้านการบัญชีนิติวิทยา วุฒิบัตรวิชาชีพ (ผู้เชี่ยวชาญ) รุ่นแรก (พิเศษ) ในประเทศไทย

            สภาวิชาชีพบัญชีเปิดอบรมโครงการวุฒิบัตรวิชาชีพด้านการบัญชีนิติวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านการบัญชีนิติวิทยาแก่ผู้บริหาร นักบัญชี และผู้สนใจ เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติของการบัญชีนิติวิทยาที่เป็นสากล และเพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ขยายผลให้เกิดประโยชน์ รวมถึงสามารถเป็นวิทยากรของโครงการวุฒิบัตรความรู้ด้านการบัญชีนิติวิทยาในรุ่นต่อ ๆ ไป
            โดยในช่วงเช้าของวันที่ 4 กันยายน 2563 ได้รับเกียรติจากนายวรวิทย์ เจนธนากุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี กล่าวเปิดการอบรม ต่อด้วยการเสวนา “แนวโน้มการนำเทคโนโลยีมาใช้กับธุรกรรมทางการเงิน กระบวนการกดููแลด้านการบัญชีนิติวิทยา และมาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี” จาก ผศ.สมชาย ศุภธาดา อาจารย์ประจำภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.ปิยะ ตันติเวชยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่่บริหาร บจ.ซุปเปอร์ริช เคนเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) ผศ. ดร.วชิระ บุุณยเนตร กรรมการด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2560 - 2563 และ ผศ. ดร.ธีระชัย อรุุณเรืองศิริเลิศ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2560 - 2563
            และในช่วงบ่ายเป็นการอบรมหัวข้อ “การกำกับดููแลและตรวจสอบรายงานทางการเงิน” โดยนายอำนวย จิรมหาโภคา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหัวข้อ “การรวบรวมหลักฐานการสืบสวนทางการเงิน คุณประภารัตน์ ศรีวงพงษ์พันธ์ ข้าราชการบำนาญ ทีปรึกษาคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
           นอกจากนั้น ยังมีการจัดอบรมต่อในวันที่ 5 กันยายน 2563 และวันที่ 11-12 กันยายน 2563 ณ โรงแรม เดอะพาลาสโซ่ รัชดา รวมระยะเวลาการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรทั้งสิ้น 4 วัน ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อที่น่าสนใจจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ

  • วันที่ 5 กันยายน 2563 ปาฐกถาพิเศษ: กระบวนการด้านกฎหมายด้านนิติวิทยา โดยศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และกรรมการที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต และหัวข้อ Forensic Procedure & Contemporary Issues โดย นายพันธ์ศักดิ์ เสตเสถียร Partner Risk Advisory บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด
  • วันที่ 11 กันยายน 2563 หัวข้อ กฎหมายหลักสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการบัญชีนิติวิทยา
  • วันที่ 12 กันยายน 2563 หัวข้อ ลักษณะและการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจของธุุรกิจ และกรณีศึกษาการบัญชีนิติวิทยา
โพสต์เมื่อ :
8 ก.ย. 2563 11:04:03
 968
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์