ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 55/2563 เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 46(2/2563)

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 55/2563 เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 46(2/2563)


ตรวจสอบผลการทดสอบ ครั้งที่ 46(2/2563) Click

** ผู้เข้ารับการทดสอบโปรดทราบ **
            เพื่อให้ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ผลการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีความชัดเจนและยุติธรรมยิ่งขึ้น สภาวิชาชีพบัญชีจึงได้มีประกาศที่ 11 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ผลการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2563 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563
            ในการนี้คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบเกี่ยวกับการปฏิงานสอบบัญชีได้มีมติให้แก้ไขขั้นตอนการยื่นคำขอดูสมุดคำตอบของผู้เข้าทดสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อให้มีความสอดคล้องกันและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประสงค์ยื่นคำขออุทธรณ์ผลการทดสอบโดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
ขั้นตอน รายละเอียด กำหนดการ
1. การยื่นอุทธรณ์ผลการทดสอบ ภายใน 20 วันนับถัดจากวันประกาศผลการทดสอบ (ชำระค่าดำเนินการพร้อมกับการยื่นคำขออุทธรณ์ผลการทดสอบ รายวิชาละ 500 บาท) ยื่นแบบ อท.1 อุทธรณ์ผลการทดสอบ ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2563
2. การยื่นคำขอดูสมุดคำตอบของผู้ที่เข้าทดสอบ (เฉพาะผู้ที่สอบไม่ผ่าน) ให้ยื่นคำขอภายใน 5 วัน นับจากวันประกาศผลการทดสอบ ภายในวันที่ 9-13 ตุลาคม พ.ศ. 2563
3. กำหนดวันให้ดูสมุดคำตอบเร็วขึ้น เปิดให้ดูสมุดคำตอบหลังจากวันปิดรับคำขอดูสมุดคำตอบ วันที่ 16,19-22 ตุลาคม พ.ศ. 2563
4. การดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ปิดรับหนังสืออุทธรณ์ ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563


เปิดให้ดูสมุดคำตอบของผู้เข้าทดสอบCPA (เฉพาะผู้ที่สอบไม่ผ่าน)
โดยท่านต้องยื่นคำขอดูสมุดคำตอบพร้อมจองวันและเวลาผ่านระบบ Online เท่านั้น
ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เท่านั้น
กำหนดการดูสมุดคำตอบในวันที่ 16 , 19-22 ตุลาคม พ.ศ. 2563
เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.
(ปิดพักเที่ยง และดูท่านละไม่เกิน 20 นาที)
**ยื่นคำขอดูสมุดคำตอบ**  Click

** สภาวิชาชีพบัญชีได้เปลี่ยนแปลงค่าบริการดูสมุดคำตอบเป็นวิชาละ 200 บาท
ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 19/2562 เรื่อง ค่าบริการเอกสารของสภาวิชาชีพบัญชี **
โพสต์เมื่อ :
8 ต.ค. 2563 13:20:33
 18261
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์