TSA Due Process การออกมาตรฐานการสอบบัญชีแต่ละฉบับต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างนะ?

TSA Due Process การออกมาตรฐานการสอบบัญชีแต่ละฉบับต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างนะ?

            ปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีได้เผยแพร่และบังคับใช้มาตรฐานการสอบบัญชีทั้งสิ้น 47 ฉบับ ซึ่งแปลมาจากมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศของ International Federation of Accountants (IFAC) อันประกอบไปด้วย มาตรฐานการสอบบัญชี จำนวน 37 ฉบับ มาตรฐานงานสอบทาน จำนวน 2 ฉบับ มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น จำนวน 4 ฉบับ มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง จำนวน 2 ฉบับแม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น จำนวน 1 ฉบับ และคำอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ จำนวน 1 ฉบับ
            โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน ในเรื่องของการเป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาค เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณเพื่อให้บริการ และพร้อมรับการแข่งขันในระดับสากล จึงได้มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานในด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งรวมถึงการออกมาตรฐานการสอบบัญชี โดยสภาวิชาชีพบัญชีมีความประสงค์ที่ต้องการให้การออกมาตรฐานมีประสิทธิภาพและโปร่งใส จึงกำหนดขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานการสอบบัญชี (Due Process) 6 ขั้นตอน เพื่อสื่อสารให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ทุกภาคส่วนทราบ ดังนี้

1. การศึกษา วิจัย และติดตามมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ
           IAASB เผยแพร่ Discussion Paper หรือ Exposure Draft บนเว็บไซต์ และเปิดรับฟังความคิดเห็น 120 วันนับจากวันที่เผยแพร่ข้อมูล
คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี (คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานฯ) ได้รับข้อมูล Exposure Draft นำมาศึกษาและพิจารณาเนื้อหาของมาตรฐานการสอบบัญชีที่มีการปรับปรุงหรือออกใหม่เกี่ยวกับผลกระทบ และเผยแพร่เนื้อหาและผลการศึกษาผ่านบทความหรือการสัมมนา ภายในกำหนดระยะเวลาของ IFAC และเผยแพร่ Comment Letter ทุกฉบับที่มีการตอบไปยัง IAASB ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ส่ง

2. วางแผนงานในการจัดทำมาตรฐานการสอบบัญชี
           คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานฯ วางแผนงานในการจัดทำมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นภาษาไทย โดยพิจารณาจากมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับสมบูรณ์ตามแผนงานของ IAASB

3. การจัดทำร่างมาตรฐานการสอบบัญชี
           คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานฯ ยกร่างมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นภาษาไทย จากมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศและนำผลของการศึกษาผลกระทบมาพิจารณาต่อไป

  • ฉบับเดิมปรับแก้บางส่วนใช้เวลาอย่างน้อย 3 เดือน
  • ฉบับเดิมปรับแก้อย่างมีนัยสำคัญใช้เวลาอย่างน้อย 6 เดือน
  • ฉบับจัดทำใหม่ใช้เวลาอย่างน้อย 6 เดือน

           คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานฯ นำเสนอร่างมาตรฐานการสอบบัญชีเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีก่อนนำร่างมาตรฐานการสอบบัญชีเผยแพร่ในเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี

4. การรับฟังความคิดเห็น และการจัดสัมมนาทำความเข้าใจหรือสัมมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี
           เผยแพร่ร่างมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับภาษาไทยผ่านเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี และ/หรือจัดสัมมนาทำความเข้าใจหรือสัมมนาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและผลกระทบจากการนำมาตรฐานการสอบบัญชีไปปฏิบัติ

5. การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐานการสอบบัญชี
           นำเสนอร่างมาตรฐานการสอบบัญชีต่อ

  • คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี (กรณีมีแก้ไขร่างมาตรฐานการสอบบัญชี) ใช้เวลาในการนำเสนอ 1 เดือน
  • คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ใช้เวลาในการนำเสนอ 1 เดือน

            หลังจากผ่านความเห็นชอบจากทั้ง 2 คณะ จึงจัดทำเป็นประกาศสภาวิชาชีพบัญชีและเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์

6. กระบวนการหลังจากที่มาตรฐานการสอบบัญชีได้รับการเผยแพร่
            คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานฯ และคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีจะเผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์หรือจดหมายข่าว และ/หรือจัดหลักสูตรอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง

โดย ส่วนงานสื่อสารองค์กร

โพสต์เมื่อ :
30 ต.ค. 2563 10:44:53
 5804
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์